รายงานผลงานวิจัย

เลขบันทึก รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา สาขา นักศึกษา อาจารย์ / ผู้ร่วมผลงาน สังกัด ภาควิชา ชื่อผลงานวิจัย / บทความวิชาการ ชื่อวารสาร / การประชุมที่ตีพิมพ์ วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ / นำเสนอ ปีที่ / ฉบับที่ / เลขหน้า ระดับ ค่าน้ำหนัก
660313000002 5320492019
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
DVTM
มนต์ชัย เทียนทอง
ไพโรจน์ สถิรยากร
CED
TEM
as asd 13/02/2566-08/03/2566 11/11/11 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
660313000001 5320492019
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
DVTM
มนต์ชัย เทียนทอง
ไพโรจน์ สถิรยากร
CED
TEM
as asd 13/02/2566-08/03/2566 11/11/11 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
650824000001 5802061910037
สาริศา พิชัยฤกษ์
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
HAKIM Hakim 24/08/2565-24/08/2565 2022// OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000030 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Unsteady MHD carbon nanotubes suspended nanofluid flow with thermal stratification and nonlinear thermal radiation ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL 01/06/2563-30/06/2563 /3/1557-1566 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000029 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Modeling and Control of Multiphase Interleaved Fuel-Cell Boost Converter Based on Hamiltonian Control Theory for Transportation Applications IEEE TRANSACTIONS ON TRANSPORTATION ELECTRIFICATION 01/06/2563-30/06/2563 /2/519-529 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000028 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Theoretical exploration of thermal transportation with chemical reactions for sutterby fluid model obeying peristaltic mechanism JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T 01/08/2563-31/08/2563 /4/7449-7459 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000027 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Soret, Dufour, and activation energy effects on double diffusive convective couple stress micropolar nanofluid flow in a Hall MHD generator system AIP ADVANCES 01/07/2563-31/07/2563 /7/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000026 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Analysis and numerical simulations of fractional order Vallis system ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL 01/08/2563-31/08/2563 /4/2591-2605 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000025 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
A new analytical approach for the research of thin-film flow of magneto hydrodynamic fluid in the presence of thermal conductivity and variable viscosity ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 01/08/2563-31/08/2563 /2/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000024 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Thin film flow of the water-based carbon nanotubes hybrid nanofluid under the magnetic effects HEAT TRANSFER 01/09/2563-30/09/2563 /6/3211-3227 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000023 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Brownian motion and thermophoretic diffusion influence on thermophysical aspects of electrically conducting viscoinelastic nanofluid flow over a stretched surface OURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T 01/09/2563-31/10/2563 /5/11948-11957 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000022 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Numerical study of integer-order hyperbolic telegraph model arising in physical and related sciences EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 01/09/2563-30/09/2563 /9/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000021 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Utilization of hall current and ions slip effects for the dynamic simulation of peristalsis in a compliant channel ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL 01/10/2563-31/10/2563 /5/3609-3622 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000020 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Meshless Technique for the Solution of Time-Fractional Partial Differential Equations Having Real-World Applications JOURNAL OF FUNCTION SPACES 01/10/2563-31/10/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000019 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Generalized thermoviscoelastic model with memory dependent derivatives and multi-phase delay for an excited spherical cavity PHYSICA SCRIPTA 01/11/2563-30/11/2563 /11/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000018 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Radiative heat transfer enhancement in MHD porous channel flow of an Oldroyd-B fluid under generalized boundary conditions PHYSICA SCRIPTA 01/11/2563-30/11/2563 /11/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000017 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
On error estimations of Simpson is second type quadrature formula Mathematical methods in the applied sciences 01/11/2563-30/11/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000016 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
A comprehensive study to the assessment of Arrhenius activation energy and binary chemical reaction in swirling flow (vol 10, 7868, 2020) Scientific Reports 09/11/2563-09/11/2563 /1/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000015 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Generalized Unsteady MHD Natural Convective Flow of Jeffery Model with ramped wall velocity and Newtonian heating; A Caputo-Fabrizio Approach CHINESE JOURNAL OF PHYSICS 01/12/2563-31/12/2563 //849-865 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000014 5802061910037
สาริศา พิชัยฤกษ์
DVTM
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Analysing time-fractional exotic options via efficient local meshless method RESULTS IN PHYSICS 01/12/2563-31/12/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000013 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Theoretical and numerical investigation of entropy for the variable thermophysical characteristics of couple stress material: Applications to optimization ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL 01/12/2563-31/12/2563 /6/4365-4375 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000012 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Construction of exact traveling wave solutions of the Bogoyavlenskii equation by (G/G,1/G)-expansion and (1/G )-expansion techniques RESULTS IN PHYSICS 01/12/2563-31/12/2563 /19/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000011 5802032910016
ศิริพัฒน์ มณีแก้ว
DCEE
พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Improvement of Soft Bangkok Clay using Kaolin-Quick Lime Geopolymer. Lowland Technology International. 14/07/2563-14/07/2563 //53-59 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641006000010 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Bagasse ash–fly ash-geopolymer-treated soft Bangkok clay as subgrade material Environmental Geotechnics, Ahead of Print. 03/01/2563-03/01/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641006000009 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Determination of optmum Strength of red soil and mixed soil using soil-cement (S/C) mix ratio. Lowland Technology International. 01/01/2563-31/12/2563 /22(1)/147-158 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000008 สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ
TTC
Vibration of size dependent functionally graded sandwich micro beams with different boundary conditions based on the modified couple stress theory. Journal of Sandwich Structures and Materials. 01/01/2563-31/12/2563 //220-247 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000007 กฤษชัย ศรีบุญมา
สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ
TTC
TTC
Experimental Investigation of Steel Confinement of Clyustered large-size Stud Shear Connector in Full-Depth Precast Bridge Deck Panel. Key Engineering Materials. 03/08/2563-03/08/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000006 สุชัญญา โปษยะนันทน์
TTC
Training Required for Quality Mangement in Gas Station Constraction Projects Springer International Publishing, Cham, 01/01/2563-31/12/2563 //455-464 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641006000005 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Design and control of permanent magnet assisted synchronous reluctance motor with copper loss minimization using MTPA sciendo Journal of ELECTRICAL ENGINEERING 01/01/2563-31/12/2563 /1/11-19 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000004 ณิชมน พูนน้อย
TE
Intelligent Machine Learning Techniques for Condition Assessment of Power Transformer ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Power, Energy and Innovation (ICPEI 2020) 14/10/2563-16/10/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641006000003 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Computational approach to dynamic systems through similarity measure and homotopy analysis method for renewable energy Crystals 12/12/2563-12/12/2563 /1086/1-25 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000002 มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
A TRANSSCOUNDUCTANCE-MODE MULTIFUNCTION FILTER WITH HIGH INPUT AND HIGH OUTPUT IMPEDANCE NODES USING VOLTAGE DIFFERNCING CURRENT CONVEYORS (VDCCS) ADVANCES IN ELECTRICAL AND ELETRONIC ENGINEERING 05/07/2563-05/07/2563 /4/242-254 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641006000001 พงศธร ชมทอง
TE
Dual-Band Metamaterial Based on Jerusalem Cross Structure With Interdigital Technique for LTE and WLAN Systems IEEE Access 01/01/2563-31/12/2563 //21565-21572 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641005000030 ปิยรัตน์ เปาเล้ง
TTC
ผลตอบสนองทางพลวัตรของระบบเสาไฟฟ้าคอนกรีตต่อแรงลมจากการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองมัลติบอดี้ PEA จัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม ประจำปี 2563PEACON & INNOVATION 2020 23/09/2563-23/09/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
641005000029 ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
TTC
TTC
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ "RTK GNSS Network" ด้วยวิธีผสมผสาน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 23/06/2563-25/06/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
641005000028 5402033810060
สุรวุฒิ แซกรัมย์

ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
ศักดา กตเวทวารักษ์
TTC
TTC
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนแบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมRevit โดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับด้าน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 25/03/2563-25/03/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
641005000027 5502032620096
ฆนากานต์ มาศโอสถ
CEE
ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
สยาม แกมขุนทด
TTC
TTC
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft office Project โดยวิธีผสมผสาน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 25/03/2563-25/03/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
641005000026 5802032910016
ศิริพัฒน์ มณีแก้ว
DCEE
พานิช วุฒิพฤกษ์
สยาม แกมขุนทด
TTC
TTC
Activation of Kaolin Geopolymerization with Sodium Hydroxide การประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 25/03/2563-25/03/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000025 5402032630076
ภูวดล ใยยินดี
CEE
ชิชญาสุ์ บุญมี
TTC
การเปรียบเทียบระหว่างกำลังยึดเหนี่ยวของเหล็กเสริมในคอนกรีตกำลังปกติและคอนกรีตกำลังต่ำ การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 15 25/03/2563-27/03/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
641005000024 กฤช สินธนะกุล
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอนบนเว็บแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะโดยใช้ กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ในรายวิชาขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล Technical Education Journal : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Vol. 11 No. 1 January – April, 2020 01/01/2563-30/04/2563 11/1/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000023 5702041846113
พิชญะ พรมลา
G-MTCT
จรัญ แสนราช
CED
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ความรู้สึกโดยใช้เทคนิคการรวมกลุ่มเพื่อจำแนกข้อมูล วารสารวิจัย มข (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 01/10/2563-31/12/2563 20/4/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641005000022 สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
Development of Positive Thinking Repository by Improving Growth Mindset through Project-Based Learning in a Digital Environment ICIET 2020, ICIET 2020: Proceedings of the 2020 8th International Conference on Information and Education TechnologyOkayama, Japan 28/03/2563-30/03/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000021 5602021420189
วีระพล ศรีเมือง
TTE
ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
ระบบควบคุมสายพานลาเลียงอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัมนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 26/05/2563-27/05/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
641005000020 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Comparative Study of Model-Based Control of Energy/Current Cascade Control for a Multiphase Interleaved Fuel Cell Boost Converter ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Power, Energy and Innovation (ICPEI 2020) 14/10/2563-16/10/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000019 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Hamiltonian Control Law Based on Lyapunov-Energy Function for Four-Phase Parallel Fuel Cell Boost Converter ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Power, Energy and Innovation (ICPEI 2020) 14/10/2563-16/10/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000018 ภัควี หะยะมิน
TE
วิธีวิเคราะห์ประสิทธิภาพปั๊มน้ำแบบจุ่ม ขณะใช้งานภาคสนาม ประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 43 28/10/2563-30/10/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
641005000017 พงศธร ชมทอง
TE
A Double Layer FSS Reflector using Interdigital Split Ring Resonators for LTE and WLAN Systems ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Power, Energy and Innovation (ICPEI 2020) 14/10/2563-16/10/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000016 กิตติศักดิ์ แพบัว
TE
Development of Low-cost Radio Frequency (RF) Laboratory for Microwave Filter and Antenna Course ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The SICE Annual Conference 2020 (SICE2020) 23/09/2563-26/09/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000015 ณิชมน พูนน้อย
TE
Intelligent Fuzzy Logic for STEM-ED in Power Transformer Failure Investigation Based Power Utility Practice การประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2020 04/11/2563-06/11/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000014 สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
Development of Simulation Based RISDA Learning Process for Electronic Technology Education การประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2020 04/11/2563-06/11/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000013 กัญญาวิทย์ กลิ่นบำรุง
นุชนาฎ ชุ่มชื่น
TE
TE
Professional Teaching Practice Through MIAP based Intergrated Learning Activities for Electrical Engineering Education การประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2020 04/11/2563-06/11/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000012 กัญญาวิทย์ กลิ่นบำรุง
TE
Effective Teaching Management through Cooperative Online Learning Activies for Engineering Education การประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2020 04/11/2563-06/11/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000011 กิตติ เสือแพร
ชูชาติ สีเทา
TE
TE
Integrating MIAP Learning Activities Management and Cooperative Learning using Internet of Things Learning Package การประชุมวิชาการ iSTEM-Ed 2020 04/11/2563-06/11/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000010 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Second law analysis with effects of Arrhenius activation energy and binary chemical reaction on nanofluid flow Scientific Reports 01/12/2563-01/12/2563 /1/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641005000009 5320261786
5502021411148
พินิจนัย สิทธิไทย
สังวรณ์ กิตติวิทยาพงศ์
TE
TTE
กิตติศักดิ์ แพบัว
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
TE
Experimental-Set of Antenna and Microwave Laboratory for Undergrad Student 2020 7th International Conference on Technical Education (ICTechEd7) 25/03/2563-26/03/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641005000008 ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
ดนัย ต.รุ่งเรือง
TE
TE
Two-Dimensional Multi-Ring Dielectric Lens Antenna to Radiate Fan-Shaped Multi-Beams With Optimum Adjacent-Beam Overlapping Crossover by Genetic Algorithm IEEE Access 24/04/2563-24/04/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641005000007 กิตติศักดิ์ แพบัว
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
ดนัย ต.รุ่งเรือง
TE
TE
TE
One-Sixteenth Spherical Homogeneous Dielectric Lens Antenna on Metal Corner Reflector for High-Gain Radiation With Size Reduction IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 01/03/2563-01/03/2563 /3/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641005000006 5220260524
บุรินทร์ ยอดวงศ์
TE
วัฒนา แก้วมณี
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
Proton Exchange Membrane Electrolyzer Modeling for Power Electronics Control: A Short Review C 2020 09/05/2563-09/05/2563 /6(2)/29 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641005000005 5220260524
บุรินทร์ ยอดวงศ์
TE
วัฒนา แก้วมณี
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
AC-DC Converters for Electrolyzer Applications: State of the Art and Future Challenges Electronics 2020 01/05/2563-31/05/2563 /ุ6/912 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641005000004 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
Differential Flatness Based-Control Strategy of a Two-Port Bidirectional Supercapacitor Converter for Hydrogen Mobility Applications Energies 2020 01/06/2563-01/06/2563 /13(11)/2794 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641005000003 5220260524
บุรินทร์ ยอดวงศ์
TE
วัฒนา แก้วมณี
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
Faraday’s Efficiency Modeling of a Proton Exchange Membrane Electrolyzer Based on Experimental Data Energies 2020 04/08/2563-04/08/2563 /13(18)/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641005000002 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
Lyapunov function-based improved switching command for a boost converter with an inductor–capacitor input filte IET Power Electronics 01/01/2563-31/12/2563 /17/3940-3953 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641005000001 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
Differential Flatness Based-Control Strategy of a Two-Port Bidirectional Supercapacitor Converter for Hydrogen Mobility Applications Energies 2020 20/06/2563-20/06/2563 /13(11)/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000042 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Unsteady Radiative Natural Convective MHD Nanofluid Flow Past a Porous Moving Vertical Plate with Heat Source/Sink Molecules 2020 01/02/2563-29/02/2563 /25(4)/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000041 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Differential Flatness-Based Cascade Energy/Current Control of Battery/Supercapacitor Hybrid Source for Modern e–Vehicle Applications Mathematics 2020 02/03/2563-02/03/2563 /8(5)/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000040 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Solution of Multi-Term Time-Fractional PDE Models Arising in Mathematical Biology and Physics by Local Meshless Method Symmetry 2020 19/07/2563-19/07/2563 /12(6)/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000039 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Lorentz Forces Effects on the Interactions of Nanoparticles in Emerging Mechanisms with Innovative Approach Symmetry 2020 15/10/2563-15/10/2563 /12(10)/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000038 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Improving the Fuel Economy and Battery Lifespan in Fuel Cell/Renewable Hybrid Power Systems Using the Power-Following Control of the Fueling Regulators Appl. Sci. 2020 23/11/2563-23/11/2564 /10(22)/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000037 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Efficient Operation of the Hybrid Power System Using an Optimal Fueling Strategy and Control of the Fuel Cell Power Based on the Required Power Tracking Algorithm Sustainability 2020 20/11/2563-20/11/2563 /12(22)/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000036 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Adaptive Control of Fuel Cell Converter Based on a New Hamiltonian Energy Function for Stabilizing the DC Bus in DC Microgrid Applications Mathematics 2020 11/11/2563-11/11/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000035 6002052910068
เสถียร จันทร์ปลา
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
The Development of an Intelligent Multilevel Item Bank Model for the National Evaluation of Undergraduates UNIVERSAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH 01/01/2563-31/12/2563 /9/4163-4172 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000034 6202052956074
สจีวรรณ ปราชญ์ศรี
S-DICT
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
Design on Big data Platform-based in Higher Education Institute HIGHER EDUCATION STUDIES 01/01/2563-31/12/2563 /4/36-43 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641004000033 6002052910025
พงศธร ปาลี
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
The Architecture of Intelligent Career Preduction System based on the Cognitive Technology for Producing Graduates to the Digital Manpower INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS 01/01/2563-31/12/2563 /12/115-121 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000032 5802052910046
5802052910046
นวรัตน์ วิทยาคม
นวรัตน์ วิทยาคม
DICT
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
Learning Management STEAM Model on Massive Online Courses Using Augmented Reality to Enhance Creativity and Innovation HIGHER EDUCATION STUDIES 01/01/2563-31/12/2563 /4/44-53 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641004000031 6202052910082
มธุวัลย์ ศรีคง
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
Immersive Technology for Medical Education: Technology Enhance Immersive Learning Experiences SIRIRAJ MEDICAL JOURNAL 01/01/2563-31/12/2563 /3/265-271 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000030 5902052956061
5902052956061
กฤตย์ษุพัช สารนอก
กฤตย์ษุพัช สารนอก
S-DICT
S-DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
DTL-Eco System by Digital Storytelling to Develop Knowledge and Digital Intelligence for Teacher Profession Students INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY 01/12/2563-31/12/2563 /12/865-872 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000029 6102052956032
ธนสาร รุจิรา
S-DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
Synthesis of Vocational education College Transformation Process toward High-Performance Digital Organization INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY 01/11/2563-30/11/2563 /11/832-837 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000028 5902052956053
5902052956053
สุรเชษฐ์ สังขพันธ์
สุรเชษฐ์ สังขพันธ์
S-DICT
S-DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
Smart Bus Management System Architecture Using Mesh App and Service Architecture JOURNAL OF SOFTWARE 01/09/2563-30/09/2563 /5/130-137 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641004000027 6102052910041
สันติ โสภาประดิษฐ์
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
Green University Using Cloud Based Internet of Things Model for Energy Saving International Education Studies 01/08/2563-31/08/2563 /9/123-128 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641004000026 5902052910061
5902052910061
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
DICT
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
The Social-Emotional Learning Process to Develop Practicing Skills for Hands-on Students INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY 01/07/2563-31/07/2563 /8/597-602 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641004000025 6002052910033
6002052910033
จิราภร คุ้มมณี
จิราภร คุ้มมณี
DICT
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
Digital Learning Ecosystem Involving STEAM Gamification for a Vocational Innovator INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY 01/07/2563-31/07/2563 /7/533-539 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000024 6002052910050
สิทธิเดช กิตติวิริยะการ
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
The Professional Experience Transfer Moded from the Prediction of an Intelligent Portfolio Using Service Agents INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY 01/06/2563-30/06/2563 /6/428-434 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000023 ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
The Devlopment Control System Digital Signage on the BUS via IOT Technology The 10th BENJAMITRA Network National & Internation Thai North-Chiang Mai University, Chiang Mai, ThailandHigher Education Institutions : Empowering Towards Sustainable North-Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 01/05/2563-31/05/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641004000022 5602052956048
5602052956048
ปรีชา พังสุบรรณ
ปรีชา พังสุบรรณ
S-DICT
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
A Real-time Risk Assessment for Information System with CICIDS2017 Dataset Using Machine Learning INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE LEARNING AND COMPUTING 01/05/2563-31/05/2563 /3/465-470 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641004000021 5802052910054
5802052910054
นวลศรี สงสม
นวลศรี สงสม
DICT
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
System Design of a Student Relationship Management System Using the Internet of Things to Collect the Digital Footprint INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY 01/03/2563-31/03/2563 /3/222-226 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000020 5902052956100
วรพงษ์ น่วมอินทร์
S-DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
The Multi-Level Data Exchange with Representational State Transfer on Service-Oriented Architecture INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE LEARNING AND COMPUTING 01/01/2563-31/01/2563 /1/38-43 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641004000019 56-020519-5601-0
ชัยวัฒน์ การรื่นศรี
DET
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
Digital Publishing Production Processes for Education INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND EDUCATION TECHNOLOGY 01/01/2563-31/01/2563 /1/57-61 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000018 6202052910040
ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
เทคโนโลยีทางปัญญาเพื่อการศึกษาอัจฉริยะ วารสารปัญญาภิวัฒน์ 01/09/2563-31/12/2563 12/3/315-328 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641004000017 5020590047
5502051910070
กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
ภาวพรรณ ขำทับ
DET
DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
สวนันท์ แดงประเสริฐ
MET
MET
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสาขาแอนิเมชัน วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2563-31/12/2563 11/3/134-142 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641004000016 5020590047
54202051910038
กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
อุบลรัตน์ หริณวรรณ
DET
DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2563-31/08/2563 11/2/77-85 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641004000015 5502051910070
ภาวพรรณ ขำทับ
DET
สวนันท์ แดงประเสริฐ
MET
การพัฒนาวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนสาขาแอนิเมชัน วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/04/2563-30/06/2563 32/114/46-53 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641004000014 5020590096
5020590088
ภราดร เสถียรไชยกิจ
โสภิตา สุวุฒิโฑ
DET
DET
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/02/2563-07/02/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
641004000013 5020590096
5020590088
ภราดร เสถียรไชยกิจ
โสภิตา สุวุฒิโฑ
DET
DET
การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะแรงงาน สำหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตำรรมเพื่อสังคม" ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 06/02/2563-07/02/2563 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
641004000012 พรสวรรค์ จันทะคัด
MET
การศึกษาปัญหาและความต้องการที่มีต่อการตัดสินใจในการทำงานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 01/01/2563-30/04/2563 2/1/12-22 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
641004000011 5402051956151
5602051910052
กัลยา อุบลทิพย์
พรสวรรค์ จันทะคัด
S-DET
DTE
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาวิชาชีพนอกระบบ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2563-30/04/2563 11/1/187-196 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641004000010 5602051910010
5220492085
ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์
วัชรินทร์ รักเสนาะ
DTE
DVTM
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนด้วยฐานประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอนนิวแมติกส์ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2563-30/04/2563 11/1/149-157 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641004000009 56-020519-5604-4
พรสรัญ ชัยยา
S-DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
สวนันท์ แดงประเสริฐ
MET
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2563-30/04/2563 11/1/140-148 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641004000008 5020590096
ภราดร เสถียรไชยกิจ
DET
การพัฒนาโมดูลการฝึก เรื่องระบบนิวเมติก พื้นฐาน สำหรับโรงเรียนช่างนอกระบบ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2563-30/04/2563 11/1/120-128 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641004000007 5502051910070
ภาวพรรณ ขำทับ
DET
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้การฝึกหัดทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2563-30/04/2563 11/1/21-28 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641004000006 5502051910070
ภาวพรรณ ขำทับ
DET
สวนันท์ แดงประเสริฐ
MET
การพัฒนาบทเรียนมอดูลวิชาชีพแบบฐานสมรรถนะสาขาแอนิเมชัน วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2563-31/03/2563 32/113/22-29 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641004000005 ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
Developing an Operational Approach to Educational Quality Assurance in Colleges Under The Office of The Vocational Education Commission in Thailand The Education and Science Journal 01/01/2563-31/12/2563 /9/67-85 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000004 ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
Research Synthesis on Educational Models GATR Global Journal of Business and Social Science Review 30/09/2563-30/09/2563 //181-190 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
641004000003 5702061910011
กฤษดา ศรีจันทร์พิยม
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะวิชาชีพครูช่างอุตสาหกรรมร่วมกับระบบการจัดการความรู้โดยใช้เทคนิคเดลฟาย วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม 01/07/2563-31/12/2563 10/2/119-136 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641004000002 พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนานักฝึกอบรมตามรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2563-30/04/2563 11/1/158-166 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641004000001 5802061910037
สาริศา พิชัยฤกษ์
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนาระบบการนิเทศการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 01/09/2563-31/10/2563 8/5/1912-1920 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
641001000004 5902061910061
สามารถ สว่างแจ้ง
DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การพัฒนาและประเมินรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะการส่งเสริมการอานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน แผนกวิชาช่างอุตสาหกรรมสังกัดวิทยาลัยเทคนิค วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2564-30/04/2564 12/1/39-47 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641001000003 5602061956021
ภูเบท อินทขันตี
S-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน สำนักงานคณบดีแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ วัฎจักรบริหาร PAOR ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2564-30/04/2564 12/1/11-19 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641001000002 5702061810033
ณรงฤทธิ์ แตงอ่ำ
TEM
อโนมา ศิริพานิช
TEM
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่างฝีมือทหารต่ำกว่ามาตรฐานประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/10/2563-31/12/2563 33/116/60-69 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
641001000001 5502061810035
เยาวลักษณ์ กังก๋ง
TEM
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2563-31/08/2563 11/2/156-162 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
630922000002 ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
TTC
การพัฒนาระบบปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะแบบทันต่อเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 03/12/2562-02/12/2563 2019-2020// OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.02
630922000001 ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
TTC
โครงการ ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02/05/2562-01/05/2563 2562-2563// OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.02
630921000003 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Performances of SDCM and DCM walls under deep excavation in soft clay: Field tests and 3D simulations SOILS AND FOUNDATIONS 02/12/2562-02/12/2562 //1728-1739 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.02
630921000002 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Determination of optimum strength of red soil and mixed soil using soil-cement (S/C) mix ratio Lowland Technology International 15/06/2563-15/06/2563 //147-158 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.02
630921000001 ศักดา กตเวทวารักษ์
TTC
Seismic strengthening of low-strength RC concrete columns using low-cost glass fiber reinforced polymers (GFRPs) Case Studies in Construction Materials 01/12/2563-01/12/2563 //Volume 13 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.02
630615000003 สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ
TTC
Vibration of size dependent functionally graded sandwich microbeams with different boundary conditions based on the modified couple stress theory Journal of Sandwich Structures and Materials 14/02/2563-14/02/2563 2020//220-247 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.02
630615000002 5502032910051
อิทธิพล มีผล
DCEE
พานิช วุฒิพฤกษ์
ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
TTC
TTC
การศึกษากระบวนการจีโอโพลิเมอร์ไรเซชั่นของดินคาโอลิไนท์ด้วยสารส้ม หินเพอร์ไลต์และโซดาไฟ งานประชุมครุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 19/03/2562-19/03/2562 2019//297-306 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.02
630615000001 5502032910051
อิทธิพล มีผล
DCEE
พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
MARGINAL LATERITIC SOIL TREATED USING CERAMIC WASTE FOR RURAL ROAD APPLICATION INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE 15/01/2562-15/01/2562 2019//70-77 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.02
630612000001 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Stability characteristics of shallow landslide triggered by rainfall JOURNAL MOUNTAIN SCIENCE 12/11/2562-12/11/2562 //2171-2183 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.02
630529000003 6002061810011
นภากร เกษมจิต
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การวิจัยผสมผสานวิธีการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563 01/05/2563-01/05/2563 //1078-1088 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
630529000002 6002061810020
นภาอร เกษมจิต
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การศึกษาลักษณะและเจตคติในการทำงานเป็นทีมของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563 01/05/2563-01/05/2563 //1065-1077 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
630529000001 ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การศึกษาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: การวิจัยผสมผสานวิธีการ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563 01/05/2563-01/05/2563 //1078-1088 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
630428000013 63004
วิรัช จิตสมานกุล
DVTM
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการในธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2562-30/04/2562 10/1/157-164 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
630428000012 63003
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
DVTM
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2562-30/04/2562 10/1/148-156 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
630428000011 ณัฐกานต์ อุตกฤษฎ์
TEM
Challenges and Future Trends for Thai Education: Conceptual Frameworks into Action International Journal of Engineering Pedagogy 01/04/2562-01/04/2562 //8-16 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
630428000010 ณัฐกานต์ อุตกฤษฎ์
TEM
Cybercrime Dilemma in Distance Education Scandals Journal of Information System Security 01/12/2560-31/12/2560 /2/117-131 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
630428000009 5320492571
อลงกรณ์ เลิศปัญญา
G-DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหางาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2562-31/08/2562 10/2/138-147 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
630428000008 5502061910021
สุภาภรณ์ เหรียญประดับ
DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2562-30/09/2562 31/111/90-98 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
630428000007 5320492530
สิริลักษณ์ ศรีธิธง
G-DVTM
มนต์ชัย เทียนทอง
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
CED
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนวิชาชีพด้วยวิธีผสมผสานเพื่อสร้างชุดการเรียนซ่อมเสริมด้วยตนเอง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2562-30/04/2562 10/1/1-9 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
630428000006 5602061956012
โรจนะ ภิรมย์
S-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระบบทวิภาคีโดยใช้วงจรคุณภาพสำหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2562-30/04/2562 10/1/165-173 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
630428000005 5602061910012
บวร เครือรัตน์
DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิชาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) 01/05/2562-30/06/2562 12/3/476-494 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
630428000004 5602061810034
สิริพร สุดแก้ว
TEM
วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหานักศึกษาจบการศึกษาช้ากว่าแผนการเรียน กรณีศึกษา : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น 01/01/2562-30/06/2562 16/1/118-125 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
630428000003 5902061856058
คำมอน เที่ยงจันทะลา
G-TEM
กฤช สินธนะกุล
ไพโรจน์ สถิรยากร
CED
TEM
การศึกษาช่องว่างสมรรถนะของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรก่อสร้างอาคารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และความต้องการของสถานประกอบการก่อสร้างในประเทศลาว วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ 01/01/2562-30/06/2562 12/1/81-90 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
630428000002 5902061856082
สายพิน หลวงพน
G-TEM
บัณฑิต สุขสวัสดิ์
ไพโรจน์ สถิรยากร
TM
TEM
การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ 01/07/2562-31/12/2562 12/2/59-66 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
630428000001 5902061856082
สายพิน หลวงพน
G-TEM
บัณฑิต สุขสวัสดิ์
ไพโรจน์ สถิรยากร
TM
TEM
การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ 01/07/2562-31/12/2562 12/2/59-66 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
620701000081 พรวิไล สุขมาก
TE
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบสปาร์ค (SPARK Model) ในวิชาหลักการบริหารอาชีวศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3 11/01/2561-12/01/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
620701000080 5902025910099
เอกพันธุ์ พาเจริญ
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การสอนด้านวิศวกรรมโดยใช้การจำลองสถานการณ์แบบ RISDA สำหรับการศึกษาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, ณ โรงแรมจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก 26/06/2561-29/06/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
620701000079 สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาเครื่องมือวัดเสมือนจริงแบบต้นทุนต่ำสำหรับการวัดแบบรูปการแผ่พลังงานของสายอากาศ การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, ณ โรงแรมจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก 26/06/2561-29/06/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
620701000078 5702025910074
วารินี วีระสินธุ์
DTE
นุชนาฎ ชุ่มชื่น
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
TE
การพัฒนาสื่อโปรแกรมจําลองคอมพิวเตอร์ตามกระบวนการแบบสะเต็มศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 (10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, ณ โรงแรมจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก 26/06/2561-29/06/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
620701000077 ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
Asset Management System for Good Governance using the Internet of Things การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018) ณ National Taipei University of Business เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 16/05/2561-18/05/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000076 ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
Imagineering on Augmented Reality and Digital Twin for Digital Competence การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 2nd International Conference on E-Business and Internet (ICEBI 2018) ณ National Taipei University of Business เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน 16/05/2561-18/05/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000075 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
ADHESION RESISTANCE BETWEEN SOIL CEMENT COLUMN AND REINFORCED MATERIALS การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Lowland Technology (ISLT 2018), Hanoi, Vietnam 26/09/2561-28/09/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000074 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
State Observer-Based Parameter Estimation for PMSM Drive by using Non-linear State Observer การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 The 41th Electrical Engineering Conference (EECON-41) 21/11/2561-23/11/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
620701000073 5320792079
กัญญารัตน์ อู่ตะเภา
GDTCT
กฤช สินธนะกุล
สมคิด แซ่หลี
CED
CED
การศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรียนที่บันทึกด้วยระบบติดตามพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2561-31/12/2561 9/3/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000072 5320492142
ชาตรี จำปาศรี
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
การพัฒนาและประเมินคุณภาพระบบครูที่ปรึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2561-31/12/2561 9/3/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000071 5602051810023
ลิขิต เกิดมงคล
MET
สวนันท์ แดงประเสริฐ
MET
การพัฒนาเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเสริมทักษะการสร้างสื่อการสอน Augmented Reality วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2561-31/12/2561 9/3/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000070 5320492704
ปทุมมาศ รักษ์วงศ์
G-DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูสำหรับทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตามแนวทางสุ จิ ปุ ลิ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2561-31/12/2561 9/3/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000069 จรัญ แสนราช
CED
การใช้โครงข่ายประสาทเทียมคาดการณ์อัตราการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในกลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2561-31/12/2561 9/3/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000068 5320492670
รุ่งสว่าง บุญหนา
G-DVTM
มนต์ชัย เทียนทอง
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
CED
TEM
การพัฒนารูปแบบ ระบบ และหลักสูตรฝึกอบรมครูในการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการสอนวิชาโครงการ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2561-31/12/2561 9/3/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000067 ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
แบบจำลองการสอนทางไกลทางดุริยางคศิลป์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2561-31/12/2561 9/3/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000066 5320493124
พีลิน สกุณา
G-DVTM
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
การพัฒนาหลักสูตรเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2561-31/12/2561 9/3/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000065 5320790040
สุภาณี ธรรมะ
DTCT
กฤช สินธนะกุล
จรัญ แสนราช
CED
CED
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการประเมินตามสภาพจริง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000064 5320492654
สมพิศ โยมา
G-DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000063 5402061810036
จักราวุศ ดีแสง
TEM
รวีวรรณ ชินะตระกูล
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000062 5320493033
จิระ เฉลิมศักดิ์
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสำหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000061 5320492563
ชัยวัฒน์ เห็นถูก
G-DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อฝึกอบรมครูช่างในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000060 5320492050
ชลัท อุยถาวรยิ่ง
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีผสมผสาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000059 ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000058 5320792129
กรรณิกา ทองพันธ์
DTCT
จรัญ แสนราช
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การใช้ระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000057 5320492167
ประดิษฐ ฮกทา
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตรโดยวัฏจักรบริหาร PAOR วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2561-30/04/2561 9/1/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000056 5320783029
ชณิดาภา บุญประสม
G-MTCT
จรัญ แสนราช
CED
การวิเคราะห์การทำนายการลาออกกลางคันของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยใช้เทคนิควิธีการทำเหมืองข้อมูล วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2561-30/04/2561 9/1/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000055 5402051956046
ทมนี สุขใส
S-DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสอนตามสถานการณ์ เรื่องโลจิสติกส์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2561-30/04/2561 9/1/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000054 5320790024
สุชิรา มีอาษา
DTCT
กฤช สินธนะกุล
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
CED
CED
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2561-30/04/2561 9/1/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000052 ณัฐกานต์ อุตกฤษฎ์
TEM
Factors affecting secondary school students' decisions towards studying in vocational school in Lao PDR 5th International Conference on Business and Industrial Research, ICBIR 2018; Thai-Nichi Institute of TechnologyBangkok; Thailand; 17/05/2561-18/05/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000051 ณัฐกานต์ อุตกฤษฎ์
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
An integration of programme evaluation and action research on a preliminary professional development training in vocational school ABAC Journal 01/07/2561-01/07/2561 /2/6-20 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000050 ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
Students’ usage of mobile learning on information technology and communication subject for Grade 9 students 2018 International Conference on Distance Education and Learning, ICDEL 2018; Beijing; China; 26/05/2561-28/05/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000049 ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
Personality learning analytics system in intelligent virtual learning environment 6th International Conference on Information Technology: IoT and Smart City, ICIT 2018; Hong Kong; Hong Kong; 29/12/2561-31/12/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000048 ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
The Development of STEM Literacy Using the Learning Process of Scientific Imagineering through AR INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING 01/01/2561-31/12/2561 /3/230-238 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000047 ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
How a digital knowledge engineering learning process can enhance technical skills in software engineering World Transactions on Engineering and Technology Education 01/01/2561-31/12/2561 /3/312-313 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000046 ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
Development of steam digital storytelling model to create digital economy innovation for art education International Journal of Design Education 01/01/2561-31/12/2561 /4/55-62 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000045 พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
Flipped classroom instructional model with mobile learning based on constructivist learning theory to enhance critical thinking (FCMOC model) Journal of Theoretical and Applied Information Technology 31/08/2561-31/08/2561 /16/5607-5614 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000044 พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
Enhancing Thai Generation Z's creative thinking with Scratch through the spiral model INTERNATIONAL JOURNAL OF LEARNING TECHNOLOGY 01/01/2561-31/12/2561 /3/181-202 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000043 พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
The Development of Problem-Based Learning and Concept Mapping Using a Block-Based Programming Model to Enhance the Programming Competency of Undergraduate Students in Computer Science TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS 01/11/2561-30/11/2561 /4/708-716 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000042 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Comparative performances of two- and three-dimensional analyses of soil-cement mixing columns under an embankment load Marine Georesources and Geotechnology 01/01/2561-31/12/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000041 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Comparison between cement and fly ash geopolymer for stabilized marginal lateritic soil as road material International Journal of Pavement Engineering 11/01/2561-11/01/2561 //1-11 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000040 กฤษชัย ศรีบุญมา
ชิชญาสุ์ บุญมี
TTC
TTC
Gravity Load Collapse Behavior of Nonengineered Reinforced Concrete Columns ADVANCES IN CIVIL ENGINEERING 01/01/2561-31/12/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000039 สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ
TTC
Chebyshev collocation approach for vibration analysis of functionally graded porous beams based on third-order shear deformation theory ACTA MECHANICA SINICA 01/12/2561-31/12/2561 /6/1124-1135 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000038 ชิชญาสุ์ บุญมี
TTC
Bond Behaviour of Steel Bars Embedded in Low Strength Concrete 2018 5th International Conference on Advanced Engineering and Technology, ICAET 2018; Incheon; South Korea; 14/12/2561-16/12/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000037 วาทินี นุ้ยเพียร
CED
Communication Protocol Model for Language Game with Multi-Agents and Multi-Languages Using Dynamic Radius of SOM International Journal of the Computer, the Internet and Management 01/05/2561-31/08/2561 26/2/107-113 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000036 ศุภชัย หอวิมานพร
TM
Fuzzy Logic Based Physical Property Prediction for Pozzolanic Concrete 7th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2018; Yonago Convention CenterYonago; Japan; 08/07/2561-13/07/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000035 อนันต์ สืบสำราญ
TM
Development of Robot Gripper and Force Control 13th World Congress on Intelligent Control and Automation, WCICA 2018; Changsa; China; 04/07/2561-08/07/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000034 สมภพ ตลับแก้ว
TM
Real Time Condition Based Monitoring and Reliability Analysis 3rd International Conference on System Reliability and Safety, ICSRS 2018; Barcelona; Spain; 24/11/2561-26/11/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000033 ศศิธร ชูแก้ว
ศุภชัย หอวิมานพร
TM
TM
Implementation of PSO Based Gain-Scheduled PID and LQR for DC Motor Control Using PLC and SCADA 2018 International Conference on Control and Robots, ICCR 2018; Hong Kong; Hong Kong; 15/09/2561-17/09/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000032 ศศิธร ชูแก้ว
TM
A Mobile Web Application for Learning Outcome Evaluation: Analysis and Design of Teacher and Student Interfaces 6th Global Wireless Summit, GWS 2018; Mae Fah Luang UniversityChiang Rai; Thailand; 25/11/2561-28/11/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000031 ศศิธร ชูแก้ว
ศุภชัย หอวิมานพร
TM
TM
Design of PLC for Water Leel Control Employing Swarm Optimization-Based PID Gain Scheduling 2018 International Conference on Control and Robots, ICCR 2018; Hong Kong; Hong Kong; 15/09/2561-17/09/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000030 ศศิธร ชูแก้ว
ศุภชัย หอวิมานพร
TM
TM
Implementation of Swarm Based Gain Scheduling for 2D Inverted Pendulum Using PLC 7th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2018; Yonago Convention CenterYonago; Japan; 08/07/2561-13/07/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000029 ศศิธร ชูแก้ว
ศุภชัย หอวิมานพร
TM
TM
Temperature effects on BTI and soft errors in modern logic circuits Microelectronics Reliability 01/08/2561-31/08/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000028 ศศิธร ชูแก้ว
ศุภชัย หอวิมานพร
สันติ หุตะมาน
TM
TM
TM
Enhancing High-School Students' Computational Thinking with Educational Robotics Learning Proceedings - 2018 7th International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2018 Yonago Convention CenterYonago; Japan; 08/07/2561-13/07/2561 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000027 พรจิต ประทุมสุวรรณ
TM
Preparing engineering students to be in-company trainers through an experiential learning approach Global Journal of Engineering Education 01/01/2561-31/12/2561 /3/190-195 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000026 พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์
TE
Effect of faults on electrical equipment in power substation: A case study of metropolitan electricity authority's power system 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2018; Wiang Inn HotelChiang Rai; Thailand; 18/07/2561-21/07/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000025 ต้องชนะ ทองทิพย์
TM
Development and performance of a heat driven R141b ejector air conditioner: Application in hot climate country Energy 01/10/2561-31/10/2561 //556-572 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000024 มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
Single VDCC Based Voltage-mode First-order Allpass Filter with Electronic Controllability 18th International Symposium on Communication and Information Technology, ISCIT 2018; The Sukosol HotelBangkok; Thailand; 26/09/2561-29/09/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000023 มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
A Current-mode PID Controller Using Voltage Differencing Gain Amplifiers 18th International Symposium on Communication and Information Technology, ISCIT 2018; The Sukosol HotelBangkok; Thailand; 26/09/2561-29/09/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000022 วาทินี นุ้ยเพียร
CED
Multi-language communication protocol model based on conceptual spaces and language games Journal of Thai Interdisciplinary Research (JTIR) วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 01/01/2561-28/02/2561 13/1/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620701000021 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
IDA-passivity-based control for on-board DC power converter system with constant power load 2018 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, IAS 2018; Portland; United States; 23/09/2561-27/09/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000020 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
Control of an electric starter to a DC-embedded microgrid: Dynamical stability issue 2018 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2018; Nottingham; United Kingdom; 07/11/2561-09/11/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000019 วัฒนา แก้วมณี
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
Power converters for hybrid renewable energy systems with hydrogen buffer storage: A short review 6th IEEE International Conference on Smart Grid, icSmartGrids 2018; Nagasaki; Japan; 04/12/2561-06/12/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000018 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
Active stabilisation design of DC-DC converters with constant power load using a sampled discrete-time model: stability analysis and experimental verification IET POWER ELECTRONICS 07/08/2561-07/08/2561 /9/1519-1528 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000017 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
A Fixed-Frequency Optimization of PWM Current Controller-Modeling and Design of Control Parameters IEEE TRANSACTIONS ON TRANSPORTATION ELECTRIFICATION 01/08/2561-31/08/2561 /3/671-683 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000016 ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
Investigation of Various U-shaped Slots in Reconfigurable Antenna using RF MEMS Switches 2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea; 23/10/2561-26/10/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000015 สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
Learning and teaching in telecommunication engineering course using MIAP learning model; a case study of basic antenna design Asia-Pacific Journal of Science and Technology 01/07/2561-31/08/2561 /3/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000014 สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
The development of training package using the P-PIADA training model: A case study on the usage of GUI – MATLAB program Asia-Pacific Journal of Science and Technology 01/07/2561-31/08/2561 /3/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000013 สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
A Dual-Band Microstrip fed Monopole Quasi - Yagi Antenna 6th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2018; The Maritime Park and Spa ResortKrabi; Thailand; 07/03/2561-09/03/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000012 ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
The factors effect on electrical energy conservation for designed building and factory GMSARN International Journal 01/01/2561-31/12/2561 /1/19-23 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000011 ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
The Solar Power Plant Prediction A case Study in Phitsanulok, Thailand 2018 2nd International Conference on Power and Energy Engineering, ICPEE 2018; Xiamen University of TechnologyXiamen; China; 03/09/2561-05/09/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000010 ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
The Experimental Set of Light Distribution Analysis by LabView Application 5th International Conference on Advanced Informatics: Concepts Theory and Applications, ICAICTA 2018; Beyond Resort KrabiKrabi; Thailand; 14/08/2561-17/08/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000009 ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
Plant Growth Using Automatic Control System under LED, Grow, and Natural Light 5th International Conference on Advanced Informatics: Concepts Theory and Applications, ICAICTA 2018; Beyond Resort KrabiKrabi; Thailand; 14/08/2561-17/08/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.39
620701000006 พงศธร ชมทอง
TE
A triple band antenna using dipole and interdigital structures JP Journal of Heat and Mass Transfer 01/06/2561-30/06/2561 /Special Issue 1/107-112 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000005 พงศธร ชมทอง
TE
Design of Dual-band Metamaterial Using Jerusalem Cross Structure with Interdigital Technique for LTE and WLAN Systems 2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea; 23/10/2561-26/10/2561 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000004 พงศธร ชมทอง
TE
A Dual-band Metasurface using Ring Resonator with Interdigital Capacitors 2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea; 23/10/2561-26/10/2561 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620701000003 พงศธร ชมทอง
TE
A quad-band bandpass filter using stepped impedance resonators with interdigital capacitors IEEJ TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 01/08/2561-31/08/2561 /8/1080 1086 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000002 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Air Flow Real-time Optimization Strategy for Fuel Cell Hybrid Power Sources with Fuel Flow Based on Load-following FUEL CELLS 01/12/2561-31/12/2561 /6/809-823 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620701000001 ดนัย ต.รุ่งเรือง
TE
An Implementation of Compact Quarter-Wave-Like-Transformers Using Multi-Section Transmission Lines RADIOENGINEERING 01/04/2561-30/04/2561 /1/101 109 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620628000009 ดนัย ต.รุ่งเรือง
TE
Compact wideband multi-section quarter-wave-like transformers Journal of Electromagnetic Waves and Applications 01/10/2561-31/10/2561 /15, 13/1911 1924 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620628000008 ดนัย ต.รุ่งเรือง
TE
Recent Advances in RFID Sensors for Construction Material Monitoring Applications (Invited Paper) 2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea; 23/10/2561-26/10/2561 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620628000007 ดนัย ต.รุ่งเรือง
TE
Miniaturized Hybrid Couplers Using Quarter- Wave-Like Transformers 2018 International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2018; Paradise Hotel BusanBusan; South Korea; 23/10/2561-26/10/2561 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620628000006 สรุจ พันธุ์จันทร์
TE
4 DOF Exoskeleton Robotic Arm System for Rehabilitation and Training 9th International Conference on Digital Human Modeling, DHM 2018 Held as Part of HCI International 2018; Las Vegas; United States; 15/07/2561-20/07/2561 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620628000005 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
The numerical reckoning of modified proximal point methods for minimization problems in non-positive curvature metric spaces International Journal of Computer Mathematics 01/01/2561-31/12/2561 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620628000003 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Alternating Minimization Algorithms for Convex Minimization Problem with Application to Image Deblurring and Denoising Alternating Minimization Algorithms for Convex Minimization Problem with Application to Image Deblurring and Denoising 19/05/2561-21/05/2561 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620628000002 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Robust Flatness-based Control with State Observer-Based Parameter Estimation for PMSM Drive 2018 IEEE International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2018; Nottingham; United Kingdom; 07/11/2561-09/11/2561 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620628000001 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
On Nonlinear Implicit Fractional Differential Equations with Integral Boundary Condition Involving p-Laplacian Operator without Compactness THAI JOURNAL OF MATHEMATICS 01/01/2561-31/12/2561 /SI/301 321 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620621000002 ปิยะ กรกชจินตนาการ
TM
การดำเนินงานตามรูปแบบศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพื่อชุมชน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 01/04/2563-30/06/2563 22/2/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620621000001 ปิยะ กรกชจินตนาการ
TM
การติดตามการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 01/01/2562-30/04/2562 18/1/12-21 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620508000001 5702011630058
5702011610073
พงศธร มาหา
พร้อมพงศ์ สุตระ
TM
TM
กิตติวุฒิ ศุทธิวิโรจน์
ต้องชนะ ทองทิพย์
ปิยะ กรกชจินตนาการ
TM
TM
TM
ชุดทดลองการเปรียบเทียบค่าวัดอุณหภูมิ จากเทอร์โมคัปเปิล โดยใช้ RTD เป็นอุปกรณ์อ้างอิง วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 01/07/2561-31/12/2561 3/2/54-63 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620502000004 5802032856178
จิรวดี จิรเจริญ
SMCEE
ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
ศักดา กตเวทวารักษ์
TTC
TTC
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกรมระบบ BIM ด้วยวิธีผสมผสาน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 18/07/2560-20/07/2560 2017//845-851 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620502000003 5802032856160
อภิศักดิ์ ทับทิมทอง
SMCEE
การุณ ใจปัญญา
ศักดา กตเวทวารักษ์
TTC
TTC
การศึกษาราคาต่อหน่วยพื้นที่งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 18/07/2560-20/07/2560 2017// OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
620419000021 5320492654
สมพิศ โยมา
G-DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างบทเรียน e-Learning วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/180-190 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000020 5402061810036
จักราวุศ ดีแสง
TEM
รวีวรรณ ชินะตระกูล
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานระดับอาชีวศึกษา ตามความต้องการของสถานประกอบการ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/170-179 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000019 5320493033
จิระ เฉลิมศักดิ์
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการบริหารงานวิชาการสำหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้วยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/118-126 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000018 5320492563
ชัยวัฒน์ เห็นถูก
G-DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อฝึกอบรมครูช่างในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางคอนสตรัคติวิซึม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/100-109 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000017 5502061910030
ศิริพงศ์ ลัมพาภิวัฒน์
DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
การศึกษาความต้องการจาเป็น ในการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนรายวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 01/07/2561-31/12/2561 12/2/92-105 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000016 5320493181
ปรัชญา ประดับวิทย์
G-DVTM
มนต์ชัย เทียนทอง
CED
การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อการวางแผน สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/80-90 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000015 5320492050
ชลัท อุยถาวรยิ่ง
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการสอนวิชาโครงการ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีผสมผสาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/40-48 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000014 5402061810052
วงกต ศรีเพ็ญ
TEM
รวีวรรณ ชินะตระกูล
TEM
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักฝึกอบรมในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2561-31/08/2561 9/2/19-21 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000013 5320492183
กาญจนา เงื่อนกลาง
G-DVTM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2561-30/04/2561 9/1/215-224 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000012 5320492167
ประดิษฐ ฮกทา
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารคุณภาพหลักสูตร โดยวัฏจักรบริหาร PAOR วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2561-30/04/2561 9/1/179-188 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000011 5320492100
ทวีวัฒน์ รื่นรวย
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบประเมินคุณภาพและพัฒนาการสอนด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2561-30/04/2561 9/1/152-160 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000010 5320492555
ยงยุทธ พรมบุตร
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ โดยการบริหารงานคุณภาพแบบองค์รวม วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2561-30/04/2561 9/1/66-75 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000009 5320492027
วิชัย ชื่นชาติ
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2561-30/04/2561 9/1/28-37 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000008 5320492134
ฉัตรชัย พันธ์นุรัตน์
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบเตรียมความพร้อมนักเรียนอาชีวศึกษา แบบมีส่วนร่วม โดยใช้วัฎจักรเดมมิ่ง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2561-30/04/2561 9/1/18-27 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000007 5902061856015
อานุสิน บุญชูฮัก
G-TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
The Evaluation of Teaching Quality in Classroom based on Meta-Evaluation at TVET Schools in Lao PDR วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) 01/01/2561-30/06/2561 11/4/650-664 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000006 5902061856023
อ๊อด ทัมมะวง
G-TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
A Study of Instruction in Vocational Education Institutions by Applying Multi-level Supply Model วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) 01/01/2561-30/06/2561 11/4/331-347 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000005 5902061856074
พุทธกุน เอกบันลัง
G-TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
Developing and Examining Quality of Key Indicators on Student-Centered Learining in Technical Vocational Education and Training Institutions, Vientiane, Lao PDR วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) 01/01/2561-30/06/2561 11/4/348-361 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000004 5902061856031
บุญตอง ชัยยะวง
G-TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
อโนมา ศิริพานิช
TEM
TEM
The Evaluation of Teaching Quality in Classroom based on Meta-Evaluation at TVET Schools in Lao PDR วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) 01/01/2561-30/06/2561 11/4/665-681 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
620419000003 5902061856040
ดัว ลี
G-TEM
ณัฐกานต์ อุตกฤษฎ์
เสมอ เริงอนันต์
TEM
TEM
Factors Affecting Secondary School Students’ Decisions towards Studying in Vocational School in Lao PDR 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR): Smart Technology for Next Generation of Information, Engineering, Business and Social Science 17/05/2561-18/05/2561 //567-572 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620419000002 5902061856104
แว็กกี่ หวังเย่ง
G-TEM
ณัฐกานต์ อุตกฤษฎ์
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
TEM
TEM
Multidimensional Perspectives on Readiness in Dual Cooperative Training at Lao-German Technical College for Heavy Equipment Program 2018 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR) 17/05/2561-18/05/2561 //561-566 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620419000001 5902061856091
สมพาวัน คำสาง
G-TEM
ธันว์รัชต์ สินธนะกุล
พิสิฐ เมธาภัทร
CED
TEM
The Development of Competency-Based Training Course on Expert Coaching for Senior Vocational Teachers in Laos 5th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR): Smart Technology for Next Generation of Information, Engineering, Business and Social Science 17/05/2561-18/05/2561 //555-560 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
620418000001 5902061856066
นงคาน พัดทะนา
G-TEM
พานิช วุฒิพฤกษ์
พิสิฐ เมธาภัทร
TTC
TEM
Training Needs Assessment on Tour Guide Competency for Vocational Teachers in Hotel and Tourism Management Section in Lao People’s Democratic Republic International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences 16th USING INNOVATION AND ENHANCED TECHNOLOGIES 01/06/2561-01/06/2561 //1 - 8 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
611024000005 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Fixed point results in fuzzy metric spaces via alpha and beta(K)-admissible mappings with application to integral types JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS 01/01/2561-31/12/2561 /Volume: 34 Issue: 1/467-475 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
611024000004 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Nonlinear Differential Flatness-Based Speed/Torque Control With State-Observers of Permanent Magnet Synchronous Motor Drives IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS 01/05/2561-31/12/2561 /Volume: 54 Issue: 3/2874-2884 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
611024000003 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Implementation of Zero-Ripple Line Current Induction Cooker using Class-D Current-Source Resonant Inverter with Parallel-Load Network Parameters under Large-Signal Excitation JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY 01/05/2561-31/12/2561 /Volume: 13 Issue: 3/1251-1264 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
611024000002 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Real-time strategies to optimize the fueling of the fuel cell hybrid power source: A review of issues, challenges and a new approach RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 01/08/2561-31/12/2561 /Volume: 91 /1089-1102 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
611024000001 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
The Nehari manifold for a boundary value problem involving Riemann-Liouville fractional derivative ADVANCES IN DIFFERENCE EQUATIONS 24/08/2561-24/10/2561 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
611022000003 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
New methods of construction of cartesian authentication codes from geometries over finite commutative rings JOURNAL OF MATHEMATICAL CRYPTOLOGY 01/09/2561-22/10/2561 /Volume: 12 Issue: 3/119-136 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
611022000002 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
A Single-Stage LED Driver Based on ZCDS Class-E Current-Driven Rectifier as a PFC for Street-Lighting Applications IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 22/10/2561-22/10/2561 /Volume: 33 Issue: 10/8710-8727 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
611022000001 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Fuel economy using the global optimization of the Fuel Cell Hybrid Power Systems ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 22/10/2561-31/12/2561 /Volume: 173/665-678 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610928000001 5320592016
สุนทร ก้องสินธุ
DPRD
ปิยะ กรกชจินตนาการ
TM
Using Information System in Curriculum Management According to the Standard Framework of Vocational Education Undergraduate Proceeding of the 9th Rajamangala University of Technology International Conference“RMUT Driving Innovation for Thailand 4.0 01/08/2561-03/08/2561 /-/138-148 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610804000013 กฤษชัย ศรีบุญมา
สันชัย อินทรพิชัย
TTC
TTC
Analysis of Precast Arch-Shaped Segmental Concrete Box for Mine Tunnel Acceptance of Manuscript Paper and Invitation for Oral Presentation at ICCE2017 20/07/2560-21/07/2560 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000012 5802032820017
ซี ซิน ซู
MCEE
ศักดา กตเวทวารักษ์
สยาม แกมขุนทด
TTC
TTC
Development of E-learning Course for Theory of Structure I by MIAP Teaching Method 5th International Conference on Technical Education 23/10/2560-23/11/2560 //412-419 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000011 5802032820025
ติน ซาร์ แลท
MCEE
ศักดา กตเวทวารักษ์
สยาม แกมขุนทด
TTC
TTC
Development of E-learning Course for Engineering Mechanics by MIAP Teaching Method 5th international conference on technical education 23/11/2560-23/11/2560 //420-426 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000010 สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ
TTC
Finite element analysis for evaluation of cure level in a large rubber part The 10th Thailand International Metallurgy Conference (The 10th TIMETC) 17/11/2560-17/11/2560 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000009 5902061856066
นงคาน พัดทะนา
G-TEM
พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Certificate of Appreciation International Conference on Developing Real-Life Learning Expenences 01/07/2561-01/07/2561 //1-22 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000008 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Effectiveness of deep cement mixing walls with top-down construction for deep excavations in soft clay: case study and 3D simulation Acta Geotechnica pp.1-22 17/04/2561-17/04/2561 //1-22 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000007 5320181042
พัฒนา มุธิตา
MTM
Effectiveness of deep cement mixing walls with top-down construction for deep excavations in soft clay: case study and 3D simulation Acta Geotechnica pp.1-22 17/04/2561-17/04/2561 //1-22 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000006 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Comparison between cement and fly ash geopolymer for stabilized marginal lateritic soil as road material International Journal of Pavement Engineering pp.1-11 16/03/2561-16/03/2561 //1-11 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000005 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
PEM fuel cell emulator based on dynamic model with relative humidity calculation ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology 8096291, pp.529-532 20/05/2560-20/05/2560 //529-532 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000004 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Laboratory investigations on the swelling behavior of composite expansive clays stabilized witn shallow and deep clay-cement mixing methods Applied Clay Science 148, pp.83-94 15/05/2560-15/05/2560 //83-94 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000003 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Settlement-time curve calculation of soil-cement column and slab improved soft clay deposit Lowland Technology International 19(2), pp.99-110 20/03/2560-20/03/2560 //99-110 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000002 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Mitigations of flooding and soil erosions geo-disasters in Thailand and Laos due to climate change: From Mountains to Lowlands Lowland Technology International 19(1), pp.63-76 13/03/2560-13/03/2560 //63-76 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610804000001 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Effectiveness of slurry wall for lead retention in contaminated soil Lowland Technology International 18(4), pp.239-248 27/01/2560-27/01/2560 //239-248 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610803000003 สุชัญญา โปษยะนันทน์
TTC
การปรับปรุงงานก่อฉาบผนังอิฐมวลเบาโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือของลีน : กรณีศึกษา การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 18/07/2561-20/07/2561 2018//103 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610803000002 สุชัญญา โปษยะนันทน์
TTC
แนวทางการเลือกใช้วัสดุกรอบอาคารเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาอาคารอำนวยการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 18/07/2561-20/07/2561 2018//101 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610803000001 สุชัญญา โปษยะนันทน์
TTC
ความสำเร็จโครงการก่อสร้างจากการวางผังโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 18/07/2561-20/07/2561 2018//ID266 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610726000004 สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่องไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์พื้นฐาน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา 10/05/2556-10/05/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610726000003 5402061811148
ศิลสิริ งามเมือง
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศการลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านเว็บด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบสองขั้นตอน วารสารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 01/01/2556-30/06/2556 3/5/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610726000002 5802032856046
ณรงค์ อำภา
SMCEE
การุณ ใจปัญญา
ศักดา กตเวทวารักษ์
TTC
TTC
การศึกษาเวลาการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 18/07/2561-20/07/2561 2018//ID31 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610726000001 5602032810021
พิเชษฐ์ บุญมี
MCEE
ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
สยาม แกมขุนทด
TTC
TTC
การพัฒนาบทเรียน E-Learning เรื่องเทคนิคการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 18/07/2561-20/07/2561 2018//ID95 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610719000025 5220591068
สวนันท์ แดงประเสริฐ
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
MET
การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย สำหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610719000024 5502052910022
ฉันทนา ปาปัดถา
DICT
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
Experts’ Perspective on Education Management in Electronic Media Age for Development of Digital Mass Media Officer The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014: Overcome the Uncertainty of Technology in Education At the Hotel Windsor Suites& Convention, THAILAND 05/08/2557-06/08/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610719000023 5402052950131
เมตตา คงคากูล
DICT
The Design of an Instructional Model Using Digital Classroom Communication Networks through a AAA Model for Improving the 21st Century Learning Skills of Undergraduate Students The International Journal of Technologies in Learning 01/05/2557-31/05/2557 /3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610719000022 5502052910014
จักรีรัตน์ แสงวารี
DICT
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
Total Quality Management Trend of Education Digital Television Station The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014: Overcome the Uncertainty of Technology in Education At the Hotel Windsor Suites& Convention, THAILAND 05/08/2557-06/08/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610719000021 5402052910091
อดิเรก เยาว์วงศ์
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
Synthesis Components and Electronic Information Data Interchange Model for Knowledge Management in Knowledge Management in Journal of Advanced Management Science (JOAMS) 01/06/2557-30/06/2557 /2/145-148 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610719000020 5402052910066
ศรันย์ นาคถนอม
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
Development of Information Technology Service Management System for Higher Education Institution Journal of Convergence Information Technology 01/01/2557-31/01/2557 /1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610719000019 5402052950084
พินันทา ฉัตรวัฒนา
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
The Development of Web Creative Intelligent Tutoring System The 5th Rajamangala University of Technology International Conference Technology and Innovation towards ASEAN Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi,Huntra,PhraNakhon Si Ayutthaya, THAILAND 23/07/2557-25/07/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610719000018 5402052950025
ณัฐกานต์ ภาคพรต
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
Augmented Reality for Edutainment The Fifth TCU International e-Learning Conference 2014: Overcome the Uncertainty of Technology in Education At the Hotel Windsor Suites& Convention, THAILAND 05/08/2557-06/08/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610719000017 5402052910121
อรรณพ ปิยะสันธ์ชาติ
DICT
Agile Project Management: Massive Open Online Networked Learning for Thai Education 3rd International Conference on Knowledge and Education Technology (ICKET 2014) Jeju Island, Korea 03/07/2557-04/07/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610719000016 5220590029
เสาวลักษณ์ ลีลาวงศาโรจน์
DET
The Development of the Database System for Facilitating the Readily Easy-to-use Digital Media Journal of Applied Computer Technology and Information Systems 01/04/2557-31/08/2557 /1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610719000015 5220590078
เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
DET
การพัฒนาหลักสูตรฝึกบรม เรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการสอนในระดับอุดมศึกษา ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสม The 7th National Conference and 2014 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 30/04/2557-30/04/2557 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610719000014 5220590078
เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
DET
The Development of Curriculum Training Course about the Create Three Dimensions Online Game for Instructor in Higher Education Journal of Applied Computer Technology and Information Systems 01/04/2557-30/09/2557 /1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610719000013 5120590076
หาญศึก เล็บครุฑ
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610719000012 5120590087
ธานินทร์ คงศิลา
DET
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วารสารบริหารการศึกษา มศว. 01/07/2557-31/12/2557 21/11/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610719000011 5220591084
เรือนขวัญ อยู่สบาย
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม พลวัตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวาน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2557-30/06/2557 26/90/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610719000010 5320592073
พนา ดุสิตากร
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2557-30/06/2557 26/90/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610719000009 5020590096
ภราดร เสถียรไชยกิจ
DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนาโมดูลแบบผสมผสาน ตามมาตรฐานอาชีพช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/01/2557-31/03/2557 26/89/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610719000008 5020590088
โสภิตา สุวุฒิโฑ
DET
กานดา พูนลาภทวี
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
MET
การพัฒนาโมดูลการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะตามแนวทางมาตรฐานอาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ด้านงานออกแบบสิ่งพิมพ์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/01/2557-31/03/2557 26/89/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610719000007 5402051810017
ศศต์ภรณ์ นิติอภัยธรรม
MET
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษบูรณาการวิชาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนร่วมมือแบบแข่งขันโดยใช้เว็บเควสท์ สำหรับนักเรียนเตรียมทหาร วารสารรังสิตสารสนเทศ 01/07/2557-31/12/2557 20/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610719000006 5120581060
รัตนาพร เจียงคำ
MET
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
การพัฒนานิทรรศการเสมือน 3 มิติ เรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610719000005 5120580013
พรทิพย์ เล่หงส์
MET
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
การพัฒนาบทเรียนแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610719000004 5120581011
ประสิทธิชัย มั่งมี
MET
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบ MIAP เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610719000003 5120580021
แสงเดือน บำรุงภูมิ
MET
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
เว็บฝึกอบรมแบบห้องสมุดเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศ โดยใช้กรณีศึกษา เรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุด วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610719000002 5020581053
มัชมน สถาพร
MET
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
การพัฒนาระบบบริหารวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2557-30/06/2557 5/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610719000001 5320580037
ศรีสุดา ด้วงโต้ด
MET
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการคณิตศาสตร์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2557-30/06/2557 5/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610718000024 อนันต์ สืบสำราญ
TM
Cooling Process on a run-out table by the Simulation Method Case Studies in Thermal Engineering 01/08/2556-31/08/2556 /-/51-56 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000023 พรจิต ประทุมสุวรรณ
TM
A hybrid of force and position control with energy saving in the electro-hydraulic system Advanced Materials Research 01/07/2556-31/07/2556 /-/557-562 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000022 สมภพ ตลับแก้ว
TM
Understanding the sustainability of insurgency conflict in Thailand Journal of Organisational Transformation & Social Change 01/07/2556-31/07/2556 /2/178-194 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000021 พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์
TM
Slurry Erosion Model for Wear Performance Prediction of Tool Steel Advanced Materials Research 01/01/2556-31/01/2556 /-/194-199 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000020 5120290035
ศรัณย์ ชูคดี
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
The Development of Simulation Tools for Design of Wavegulde Filter using Resonant lris Circuit Applied Mechanics and Materials 01/03/2556-31/03/2556 /-/971-975 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000019 มนต์ชัย เทียนทอง
CED
Student Team Achievement Divisions (STAD) Technique through the Moodle to Enhance Learning Achievement International Education Studies 01/04/2556-30/04/2556 /4/85 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000018 มนต์ชัย เทียนทอง
CED
The Four Scaffolding Modules for Collaborative Problem-Based Learning through the Computer Network on Moodle LMS for the Computer Programming Course International Education Studies 01/05/2556-31/05/2556 /5/47 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000017 กิตติศักดิ์ แพบัว
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
TE
Analysis of Electromagnetic Wave Radiation from C-Slot RFID Tag Mounted on Impedance Curved Surface Using the UTD Solution AP-S International Symposium (Digest) (IEEE Antennas and Propagation Society) 01/05/2556-31/05/2556 /-/1076-1077 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000016 พรจิต ประทุมสุวรรณ
วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
สันติ หุตะมาน
TM
TM
TM
Energy Saving in Electro-Hydraulic System Using a MIMO fuzzy Controller Controller Advanced Materials Research 01/12/2556-31/12/2556 /-/75-79 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000015 5320181083
ปิติพงษ์ สงวนศักดิ์
MTM
วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
TM
Two Layer Fuzzy Generalized Maxwell-Slip Compensator in Direct Drive Servo Hydraulic System Applied Mechanics and Materials 01/12/2556-31/12/2556 /-/420-427 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000014 วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
TM
Energy saving in electro-hydraulic system using adaptive neuro-fuzzy controller Applied Mechanics and Materials 01/01/2556-31/01/2556 /-/1451-1458 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000013 อนันต์ สืบสำราญ
TM
Heading Control of a RC Helicopter by Fuzzy Logic Advanced Materials Research 01/01/2556-31/01/2556 /-/1466-1472 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000012 5120290027
อาคม ลักษณะสกุล
DTE
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Intelligent Model-Based Control of a Standalone Photovoltaic/Fuel Cell Power Plant With Supercapacitor Energy Storage IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY 01/01/2556-31/01/2556 /1/240-249 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000011 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
Predicting the onset of bifurcation and stability study of a hybrid current controller for a boost converter Mathematics and Computers in Simulation 01/05/2556-31/05/2556 /special/262-273 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000010 มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
First CFOA-based explicit-current output quadrature sinusoidal oscillators using grounded capacitors International Journal of Electronics 01/02/2556-28/02/2556 /2/259-273 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000009 วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
TM
Adaptive Four-Channel Neuro-Fuzzy Control of a Master-Slave Robot International Journal of Advanced Robotic Systems 01/03/2556-31/03/2556 /150/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610718000008 ณิชมน พูนน้อย
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
TE
การควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มีซุปเปอร์คาปาซิเตอร์และพลังงานลมที่มีซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) 11/12/2556-13/12/2556 -/-/471-474 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610718000007 5402041856138
อรนุช พงษา
MTCT
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สำหรับระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/479-484 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610718000006 5402015910023
ประเทียบ พรมสีนอง
DPRD
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
TM
การประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2557-29/11/2557 -/-/367-372 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610718000005 ณิชมน พูนน้อย
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
TE
วงจรบูส์แบบปรับปรุงที่มีการขนานหลายเฟสแบบเหลื่อมกระแสประยุกต์ใช้กับเซลล์เชื้อเพลิง การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 11/12/2556-13/12/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610718000004 5120291082
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
DTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
วงจรกรองความถี่โหมดกระแสหลายหน้าที่ที่ควบคุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CFTA วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/04/2556 23/1/76-84 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610718000003 5120291082
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
DTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสที่ควบคุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ CC-CCTAs วารสาร มทร.อีสาน 01/01/2556-30/06/2556 6/1/1-10 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610718000002 ภาณี น้อยยิ่ง
วัฒนา แก้วมณี
TE
TE
เทคนิคการหักล้างวงจรกรองสำหรับการหาค่าอิมพีแดนซ์ของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/36-42 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610718000001 วาทินี นุ้ยเพียร
CED
การเปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรองและการควบรวมของการทำเหมืองข้อความเพื่อการจำแนกข้อความ วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01/09/2556-31/12/2556 9/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610717000029 ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
International distance consulting via web conferencing International Journal of Emerging Technologies in Learning 01/04/2557-30/04/2557 /4/60-64 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000028 พรจิต ประทุมสุวรรณ
อนันต์ สืบสำราญ
TM
TM
A development of human machine interface in a miniature 3-axis milling machine prototyping miniature 3-axis milling machine prototyping 01/06/2557-30/06/2557 /-/120-125 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000027 พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์
TM
Comparative study on wear particle colour classifications using various machine learning algorithms Applied Mechanics and Materials 01/06/2557-30/06/2557 /-/347-351 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000026 พรจิต ประทุมสุวรรณ
พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์
TM
TM
A case study of the link between virtual and physical prototyping in servo-pneumatic system Applied Mechanics and Materials 01/05/2557-31/05/2557 /-/755-758 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000025 อนันต์ สืบสำราญ
TM
Optimal control of electromagnetic suspension EMS system Open Automation and Control Systems Journal 01/07/2557-31/07/2557 /1/1-8 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000024 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Root strength measurements of Vetiver and Ruzi grasses Lowland Technology International 01/12/2557-31/12/2557 /2/71-80 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000023 วัฒนา แก้วมณี
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
2-phase interleaved boost converter for renewable energy source with nonlinear control Advanced Materials Research 01/05/2557-31/05/2557 /-/888-892 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000022 วัฒนา แก้วมณี
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
Study of interleaved double dual boost converter for renewable energy source system Advanced Materials Research 01/05/2557-31/05/2557 /-/910-914 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000021 วัฒนา แก้วมณี
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
Interleaved double dual boost converter for renewable energy system Advanced Materials Research 01/05/2557-31/05/2557 /-/904-909 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000020 อนันต์ สืบสำราญ
TM
ADAPTIVE NEURAL NETWORK CONTROL OF ELECTROMAGNETIC SUSPENSION SYSTEM INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS & AUTOMATION 01/03/2557-31/03/2557 /2/144-154 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000019 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Influence of Clay and Silt Proportions on Cement-Treated Fine-Grained Soil JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 01/03/2557-31/03/2557 /3/420-428 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000018 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Characteristics of expansive soils improved with cement and fly ash in Northern Thailand GEOMECHANICS AND ENGINEERING 01/05/2557-31/05/2557 /5/437-453 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000017 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Back-analyses of flow parameters of PVD improved soft Bangkok clay with and without vacuum preloading from settlement data and numerical simulations GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES 01/10/2557-31/10/2557 /5/457-467 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000016 พงศธร ชมทอง
TE
A Triple-band Bandpass Filter using Tri-section Step-impedance and Capacitively Loaded Step-impedance Resonators for GSM, WiMAX, and WLAN Systems FREQUENZ 01/05/2557-31/05/2557 /5-6/227-234 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000015 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Performance investigation of linear and nonlinear controls for a fuel cell/supercapacitor hybrid power plant INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 01/01/2557-31/01/2557 /-/454-46 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610717000014 ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
TTC
Modeling of Multiple Reservoir Operation System for Water Supply using Genetic Algorithm The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 06/11/2557-06/11/2557 /-/69-75 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000013 สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ
TTC
Application of the Generalized Complex Step Method for Determination of Von-Mises Two-Dimensional Contact Stress State The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 06/11/2557-06/11/2557 /-/53-57 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000012 5502023910010
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
A Simulation of Inductive Iris Characteristics in Microwave Engineering Course The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 06/11/2557-06/11/2557 /-/86-90 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000011 5320790032
ธันว์รัชน์ สินธนะกุล
DTCT
จรัญ แสนราช
CED
A Comparison of Classification Algorithms on the O-NET Scores The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 06/11/2557-06/11/2557 /-/81-85 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000010 5502023910010
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
A Synthesis of Waveguide Capacitive Iris using WIM Algorithm The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 06/11/2557-06/11/2557 /-/64-68 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000009 5602052910064
จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
Development of Challenge-Based Learning Instructional Model via Cloud Computing Environment to Enhance Leadership Philosophy for Higher Education Students The 2nd International Conference on Technical Education at Benjarat Hall, NavamindraRajini Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 06/11/2557-06/11/2557 /-/24-29 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000008 อนันต์ สืบสำราญ
TM
Dynamic compensation and control of a bicycle robot 2014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014 Chonburi; Thailand 19/03/2557-21/03/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000007 ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
Study on surface wave contribution on material coated PEC with discontinuity 2014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014 Chonburi; Thailand 19/03/2557-21/03/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000006 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
วัฒนา แก้วมณี
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
TE
Current-fed full-bridge DC-DC converter with nonlinear control scheme 14th International Conference on Environment and Electrical Engineering, EEEIC 2014 Krakow; Poland 10/05/2557-12/05/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000005 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Nonlinear control algorithm of supercapacitor/Li-Ion battery energy storage devices for fuel cell vehicle applications 10th France-Japan Congress, 8th Europe-Asia Congress on Mecatronics, MECATRONICS 2014 Tokyo Metropolitan UniversityTokyo; Japan 27/11/2557-29/11/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000004 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Differential flatness control approach for fuel cell/solar cell power plant with Li-ion battery storage device for grid-independent applications 2014 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, SPEEDAM 2014 Ischia; Italy 18/06/2557-20/06/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000003 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
DC bus stabilization of Li-Ion battery based energy storage for hydrogen/solar power plant for autonomous network applications 2014 IEEE Industry Application Society Annual Meeting, IAS 2014 Vancouver; Canada 05/10/2557-09/10/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000002 ณิชมน พูนน้อย
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
TE
A nonlinear control algorithm of Li-ion battery substation for DC distributed system 2014 International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives Automation and Motion, SPEEDAM 2014 Ischia; Italy 18/06/2557-20/06/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610717000001 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
วัฒนา แก้วมณี
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
TE
Current-fed DC-DC converter with Flatness based control for renewable energy 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014 Nakhon Ratchasima; Thailand 14/05/2557-17/05/2557 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610713000010 ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 01/01/2557-31/03/2557 20/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610713000009 5220591092
จิระ จิตสุภา
DET
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 01/05/2557-31/08/2557 25/2/56-62 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610713000008 5220591092
จิระ จิตสุภา
DET
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
การศึกษาความพร้อมโดยการเรียนด้วยอีเลิร์นนิ่งของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 13/2/66-73 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610713000007 5220591100
สุรกิจ ปรางสร
DET
ปรัชญนันท์ นิลสุข
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
MET
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์โดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/24-33 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610713000006 5220591092
จิระ จิตสุภา
DET
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกับการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์ต่างกัน วารสารวิจัย มสด.สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 01/05/2557-31/08/2557 10/2/105-119 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610713000005 ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
ทัศนะการตลาด : รูปแบบการจัดการศึกษาไทยบนแนวคิดนักเรียน คือ ลูกค้า จุฬาลงกรณ์ธุกิจปริทัศน์ 01/07/2557-30/10/2557 36/3/18-35 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610713000004 5220590060
ธิดารัตน์ จอดนอก
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบปรับเมาะที่มีปฏิสัมพันธ์ผ่านคอมพิวเตอร์แบบพกพาหน้าจอสัมผัส วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/10/2557-31/12/2557 27/92/23-31 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610713000003 5120581094
จักรพล เร่บ้านเกาะ
MET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ใช้บนคอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัสในวิชางานหลอมหล่อเครื่องประดับ เรื่องการหล่อโลหะ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/103-111 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610713000002 จรัญ แสนราช
เทวา คำปาเชื้อ
CED
CED
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกพฤติกรรมของเด็กนักเรียนระดับมัธยมหลังจากที่เคยถูกกระทำด้วยพฤติกรรมเดียวกันด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ NCCIT 2014 08/05/2557-09/05/2557 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610713000001 5320780199
สุชาดา ทองมาก
MTCT
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
CED
การพัฒนาเกมการสอนแบบมัลติมีเดียบนอุปกรณ์ระบบหน้าจอสัมผัส รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/287-292 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610710000057 ศศิธร ชูแก้ว
ศุภชัย หอวิมานพร
TM
TM
NBTI in FinFET Circuits under the Temperature Effect Inversion 19th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering, 14th IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing and 15th International Symposium on Distributed Computing and Applications to Business, Engineering 24/08/2559-26/08/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000056 ศศิธร ชูแก้ว
ศุภชัย หอวิมานพร
TM
TM
Combined impact of bti and temperature effect inversion on circuit performance 25th IEEE Asian Test Symposium, ATS 2016; Hiroshima; Japan 21/11/2559-24/11/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000055 ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
Development of indicators and rubric score criteria for job competency assessment Social Sciences 01/01/2559-31/01/2559 /1/1-7 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610710000054 ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
ASSESSMENT OF PERFORMANCE COMPETENCY IN THE ORGANIZATION: DIMENSIONALITY ORIENTED ASSESSMENT POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 01/01/2559-30/06/2559 /2/27-35 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610710000053 5602052910072
ธนะวัชร จริยะภูมิ
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
MET
Flipped Classroom Model with Business Advance Organizer via Social Cloud to Enhance System Thinking, Life and Career Skills The 4th International Conference on Technical Educationat Benjarat Hall, NavamindraRajini Building and Faculty of Technical Education Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 26/11/2559-26/11/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000052 5602052910064
จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
System Design of Challenge-Based Learning Management System The 4th International Conference on Technical Educationat Benjarat Hall, NavamindraRajini Building and Faculty of Technical Education Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 26/11/2559-26/11/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000051 5602052910056
มณีรัตน์ ภารนันท์
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
Development Course Management System According to Thai Qualification Framework for Higher Education The 4th International Conference on Technical Educationat Benjarat Hall, NavamindraRajini Building and Faculty of Technical Education Building King Mongkut’s University of Technology North Bangkok 26/11/2559-26/11/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000050 5502052910081
อนุชิต อนุพันธ์
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
Knowledge engineering management system on cloud technology for externship students IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok HotelBangkok; Thailand 07/12/2559-09/12/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000049 ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
Designing a multilanguage blended learning system for Thai agricultural science students IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok HotelBangkok; Thailand 07/12/2559-09/12/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000048 สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ
TTC
Three dimensional finite element program for determination of cure level in thick rubber part 1st International Conference on Engineering Innovation, ICEI 2016; Bangkok; Thailand 06/06/2559-07/06/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000047 กฤษชัย ศรีบุญมา
ชิชญาสุ์ บุญมี
TTC
TTC
Collapse behavior of low strength concrete under cyclic loading 5th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering, ICNNN 2016 and International Conference on Materials Technology and Applications, ICMTA 2016; Singapore; Singapore 29/10/2559-31/10/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000046 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
PVD soft ground improvement of soft Bangkok clay with surcharge, vacuum and thermal preloading: A comparative study 6th Asian Regional Conference on Geosynthetics: Geosynthetics for Infrastructure Development, GA 2016; New Delhi; India 08/11/2559-11/11/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000045 เทวา คำปาเชื้อ
CED
Agile in public sector: Case study of dairy farm management projects 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2016; Khon Kaen; Thailand 13/07/2559-15/07/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000044 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
Simplified Single-Loop Full-Flatness Control of a Hybrid Power Plant 2nd SICE International Symposium on Control Systems, ISCS 2016; Nagoya Campus, Nanzan UniversityNagoya; Japan 07/03/2559-10/03/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000043 5602042956118
ธัญณิชา ทองอยู่
S-DTCT
สมคิด แซ่หลี
สรเดช ครุฑจ้อน
CED
CED
Automated Thai Online Assignment Scoring 5th ICT International Student Project Conference, ICT-ISPC 2016; Faculty of ICT, Mahidol UniversityNakhon Pathom; Thailand 27/05/2559-28/05/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000042 ศศิธร ชูแก้ว
ศุภชัย หอวิมานพร
สรรพงศ์ ทานอก
TM
TM
TM
Design and implementation of PSO based LQR control for inverted pendulum through PLC IEEE/SICE International Symposium on System Integration, SII 2016; Sapporo; Japan 13/12/2559-15/12/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000041 ศศิธร ชูแก้ว
ศุภชัย หอวิมานพร
สรรพงศ์ ทานอก
TM
TM
TM
Speed control technique for conveyor using PSO based PID with programmable logic controller IEEE/SICE International Symposium on System Integration, SII 2016; Sapporo; Japan 13/12/2559-15/12/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000040 คมสันต์ ชไนศวรรย์
พรจิต ประทุมสุวรรณ
TM
TM
Applying the smartphone on position tracking control of servo pneumatic systems 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand 28/06/2559-01/07/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000039 5902026960022
อภิญญา เสียงเสนาะ
E-DEEE
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
Stability Analysis of Multiple LEDs Dimming Circuits: An Interaction between an LC Input Filter and Two Buck Converters International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand 02/03/2559-04/03/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000038 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
Current controller design for high switching frequency converters IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, ITEC 2016; Edward Village MichiganDearborn; United States 27/06/2559-29/06/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000037 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
Stability issue of DC-DC converters with input LC filter via flatness-based control IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, ITEC 2016; Edward Village MichiganDearborn; United States 27/06/2559-29/06/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000036 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
Lyapunov-based control and observer of a boost converter with LC input filter and stability analysis International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2016; Toulouse; France 02/11/2559-04/11/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000035 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
Improved performance of a control using switching command based on Lyapunov functions of a boost converter with an LC input filter International Conference on Electrical Systems for Aircraft, Railway, Ship Propulsion and Road Vehicles and International Transportation Electrification Conference, ESARS-ITEC 2016; Toulouse; France 02/11/2559-04/11/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000034 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
Power-electronics learning through experiment and simulation: DC-DC converters IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok Hotel Bangkok; Thailand 07/12/2559-09/12/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000033 กิตติศักดิ์ แพบัว
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
TE
Radiation analysis of an equivalent magnetic UHF-RFID tag located on a coated metallic sphere using UTD method 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan 24/10/2559-28/10/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000032 กิตติศักดิ์ แพบัว
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
TE
Radiation analysis of antenna located on mobile phone cylindrical tower by using UTD method 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan 24/10/2559-28/10/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000031 พงศธร ชมทอง
TE
A dual-band star chain fractal CPW antenna for LTE 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan 24/10/2559-28/10/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000030 พงศธร ชมทอง
TE
A triple-band BPF using cross coupled of tri-section SIRs with capacitive load 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan 24/10/2559-28/10/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000029 พงศธร ชมทอง
TE
A compact EBG using interdigital capacitors resonators technique for LTE system 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan 24/10/2559-28/10/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000028 พงศธร ชมทอง
TE
A tri-band slot antenna using capacitive CPW and meander line stub technique 21st International Symposium on Antennas and Propagation, ISAP 2016; Okinawa Convention Center (OCC)4-3-1 MashikiGinowan, Okinawa Japan 24/10/2559-28/10/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000027 5702024857111
5802026960023
บุรินทร์ ยอดวงศ์
สุวัจน์ สิกบุตร
MTE
E-DEEE
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
DC link stabilization of single-phase power factor correction by using differential flatness-based control approach 19th International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2016; APA Hotel and Resort Tokyo Bay MakuhariChiba; Japan 13/11/2559-16/11/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000026 5702024857111
5802026960023
บุรินทร์ ยอดวงศ์
สุวัจน์ สิกบุตร
MTE
E-DEEE
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
State-observers for differential flatness model based-control of high-performance DC servomotor drives 19th International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2016; APA Hotel and Resort Tokyo Bay MakuhariChiba; Japan 13/11/2559-16/11/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000025 5702024857111
5802026960023
บุรินทร์ ยอดวงศ์
สุวัจน์ สิกบุตร
MTE
E-DEEE
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Dynamics improvement of 3-phase inverter with output LC-filter by using differential flatness based control for grid connected applications 19th International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2016; APA Hotel and Resort Tokyo Bay MakuhariChiba; Japan 13/11/2559-16/11/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000024 5702024857111
5802026960023
บุรินทร์ ยอดวงศ์
สุวัจน์ สิกบุตร
MTE
E-DEEE
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Model based control of permanent magnet AC servo motor drives 19th International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2016; APA Hotel and Resort Tokyo Bay MakuhariChiba; Japan 13/11/2559-16/11/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000023 5702025910015
5602025910032
กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
นิพนธ์ ทางทอง
DTE
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
Wave Iterative Computation for Fractal Microstrip Patch Antenna International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand 02/03/2559-04/03/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000022 5602025910032
นิพนธ์ ทางทอง
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
Wideband Rectangular Slot Antenna with 3.5 GHz Notched Band International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand 02/03/2559-04/03/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000021 5602025910032
นิพนธ์ ทางทอง
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
A compact multi band CPW-Fed monopole antenna using L-shaped and straight slots 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand 28/06/2559-01/07/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000020 5902025910013
กนกวรรณ เรืองศิริ
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
Designing and implementation of obstacle-couple waveguide bandpass filter 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand 28/06/2559-01/07/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000019 สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
Waveguide slot antenna for Wi-Fi communication 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand 28/06/2559-01/07/2561 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000018 5602025910032
นิพนธ์ ทางทอง
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
Design of reject frequency band and multi band CPW-fed monopole antenna with control notched band for WLAN/WiMAX applications International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, ISPACS 2016; Phuket; Thailand 24/10/2559-27/10/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000017 5802025910031
6002025910061
ณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ
สุรศักดิ์ อินทร์จันทร์
DTE
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
Design of waveguide bandpass filter using cascade inductive and capacitive irises 5th IEEE Asia-Pacific Conference on Antennas and Propagation, APCAP 2016; Kaohsiung; Taiwan 26/07/2559-29/07/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000016 5702025910074
วารินี วีระสินธุ์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
The development of MIASCE learning model based on the creative problem solving process for electromagnetic wave education IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok Hotel Bangkok; Thailand 07/12/2559-09/12/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000015 5702025910015
กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
The development of STEM based instructional tools for transmission line engineering courses IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2016; Dusit Thani Bangkok Hotel Bangkok; Thailand 07/12/2559-09/12/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000014 5802026960023
สุวัจน์ สิกบุตร
E-DEEE
ณิชมน พูนน้อย
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
TE
Model based control of modified four-phase interleaved boost converter for fuel cell power source for mobile based station IEEE International Telecommunications Energy Conference, INTELEC 2015; Osaka; Japan 18/10/2559-22/10/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000013 5702024857111
5802026960023
บุรินทร์ ยอดวงศ์
สุวัจน์ สิกบุตร
MTE
E-DEEE
ณิชมน พูนน้อย
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
TE
Differential flatness based speed/torque control with state-observers of permanent magnet synchronous motor drives 52nd Annual Meeting on IEEE Industry Application Society, IAS 2016; Portland; United States 02/10/2559-06/10/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000012 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
Design, implementation, and non-linear control of interior permanent magnet synchronous motor with flux concentration by improved PWM-rotor design 22nd International Conference on Electrical Machines, ICEM 2016; SwissTech Convention CenterLausanne; Switzerland 04/09/2559-07/09/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000011 กิตติศักดิ์ แพบัว
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
TE
Area extension of a wireless battery charging system using multiple power repeater coil antennas 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, IGBSG 2016; Prague; Czech Republic 27/06/2559-29/06/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000010 5702024810041
5702024810076
พินิจนัย สิทธิไทย
สังวรณ์ กิตติวิทยาพงศ์
MTE
MTE
กิตติศักดิ์ แพบัว
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
TE
Low-cost planar near-field to far-field measurement system for a small antenna 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2016; Chiang Mai; Thailand 28/06/2559-01/07/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000009 5220283575
5802021613058
กังวาล พยัคฆกุล
ไพสิฐ คงสถิตย์
G-MTE
TE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
A Temperature-insensitive Current-mode Multiplier/Divider Using only Double-output VDTA International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand 02/03/2559-04/03/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000008 5220283575
กังวาล พยัคฆกุล
G-MTE
ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล
ณิชมน พูนน้อย
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
TE
TE
Current Differencing Transresistance Amplifier (CDTRA) and its Application for Analog Signal Processing International Electrical Engineering Congress, iEECON 2016; Duangtawan HotelChiang Mai; Thailand 02/03/2559-04/03/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000007 5220283575
กังวาล พยัคฆกุล
G-MTE
ชัยรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล
ณิชมน พูนน้อย
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
TE
TE
Square-wave and PWM signal generators based on CC-CDTRA 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2016 Hilton Garden Inn Vienna SouthHertha- Firnberg-Strasse 5Vienna; Austria 27/06/2559-29/06/2559 /-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610710000006 5602052910021
กอบเกียรติ สระอุบล
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
System design of mobile augmented book International Journal of Interactive Mobile Technologies 01/01/2559-28/02/2559 /1/52-59 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610710000005 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Behaviors of soil cement columns and stiffened soil cement column wall in shallow excavation Lowland Technology International 01/10/2559-31/12/2559 /3/197-208 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610710000004 บัณฑิต สุขสวัสดิ์
TM
Application of Artificial Neural Networks on growth prediction of Staphylococcus aureus in milk International Food Research Journal 01/01/2559-28/02/2559 /1/415-418 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610710000003 อนันต์ สืบสำราญ
TM
Design and simulation of a novel indoor mobile robot localization method using a light-emitting diode positioning system TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL 01/03/2559-01/03/2559 /3/305-314 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610710000002 พานิช วุฒิพฤกษ์
TTC
Three-dimensional numerical analysis of a DCM column-supported highway embankment COMPUTERS AND GEOTECHNICS 01/02/2559-01/02/2559 //42-56 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610710000001 5602052956129
สมศักดิ์ เตชะโกสิต
S-DICT
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
The Learning Process of Scientific Imagineering through AR in Order to Enhance STEM Literacy INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN LEARNING 16/07/2559-16/07/2559 /7/57-63 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610628000004 จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
CED
การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเครือข่ายร่วมกับการสอนแบบโครงงานเพื่อส่งเสริมทักษะการงานอาชีพช่างอุตสาหกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 02/01/2560-30/06/2560 11/1/9-21 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610628000003 58-020429-1003-5
ศิริพล แสนบุญส่ง
DTCT
สมคิด แซ่หลี
CED
ผลการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ และทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 01/09/2560-29/12/2560 11/3/195-207 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610628000002 570204910010
วีณา คงพิษ
MTCT
กฤช สินธนะกุล
ธัญญรัตน์ น้อมพลกรัง
CED
CED
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนตามการเรียนรู้แบบ VARK วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 02/10/2560-29/12/2560 14/2/121-131 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610628000001 ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทยด้วยเทคนิคเรซสปอนต์ซีฟ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 01/06/2560-30/06/2560 5/1/37-52 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610621000001 ปิยะ กรกชจินตนาการ
TM
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพื่อชุมชน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 29/03/2561-29/03/2561 6/5/1631-1673 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610606000007 5602042910045
อัญชนา กลิ่นเทียน
DTCT
วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
CED
การสังเคราะห์รูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสมือนจริงด้วยการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 01/11/2560-30/11/2560 /Special/147-162 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610606000006 5320792061
สมโภชน์ สายบุญเรือน
GDTCT
สรเดช ครุฑจ้อน
CED
การพัฒนาระบบช่วยสอนเชิงปรับตัวด้วยตนเอง โดยอาศัยรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 01/07/2560-31/12/2560 /2/107-122 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610606000005 58-020429-1003-5
ศิริพล แสนบุญส่ง
DTCT
กฤช สินธนะกุล
CED
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามฐานสมรรถนะ ด้วยกระบวนการเรียน MIAP ระดับปริญญาบัณฑิต วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2560-31/12/2560 /2/37-46 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610606000004 5320493108
สุพจน์ ทองเหลือง
G-DVTM
กฤช สินธนะกุล
มนต์ชัย เทียนทอง
CED
CED
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้าแผนกวิชาสามัญ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2560-31/12/2560 /2/55-63 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610606000003 5402061910065
ปริษฐา ถนอมเวช
DVTM
กฤช สินธนะกุล
รวีวรรณ ชินะตระกูล
CED
TEM
การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2560-31/12/2560 /2/265-274 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610606000002 5320780041
วิริทธิพล เตชิตกุลทรัพย์
MTCT
จรัญ แสนราช
สรเดช ครุฑจ้อน
CED
CED
การวิเคราะห์สัญญาณเสียงโดยใช้กีตาร์ไฟฟ้าที่ตั้งเสียงแบบมาตรฐานโดยแสดงผลเป็น MIDI Note ผ่านโปรแกรม Pure Data วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2560-31/12/2560 /2/284-291 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610606000001 5502051910061
นรังสรรค์ วิไลสกุลยง
DET
วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
CED
การพัฒนารูปแบบการจัดการห้องเรียนไซเบอร์บนระบบประมวลผลกลุ่มเมฆด้วยหลักจัดการเรียนแบบร่วมมือ วารสารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2560-31/03/2560 /101/23-31 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610604000008 5802052910038
ณัฐพล ธนเชวงสกุล
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบประมวลผลแบบคลาวด์ในการจัดการความรู้ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 01/05/2560-31/08/2560 /2/51-62 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610604000007 5602052910030
ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะเชิงเหตุผลบนสังคมคลาวด์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาตรี วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 01/01/2560-31/03/2560 /1/38-49 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610604000005 5320792020
วิมาน ใจดี
DTCT
จรัญ แสนราช
CED
การพัฒนาเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้าง วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 01/07/2560-31/12/2560 /18/165-178 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610604000004 5320492712
นิติ นาชิต
G-DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 01/07/2560-30/09/2560 /3/180-197 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610511000003 ปิยะ กรกชจินตนาการ
TM
การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ระบบสารสนเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 26/03/2561-27/03/2561 //566-574 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610511000001 ปิยะ กรกชจินตนาการ
TM
การศึกษาสภาพการดําเนินการ และความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา หัวหน้างานในการสอนงานสําหรับการทําผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 เปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21 29/03/2561-29/03/2561 -/-/1586-1597 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610507000008 พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์
TM
Effect of powder feed rate on the mechanical properties of WC-5 wt%Ni coatings deposited using low pressure cold spray International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 01/12/2559-31/10/2559 61//230-237 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610507000007 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
On Asymptotically Lacunary Statistical Equivalent Double Sequences of Fuzzy Numbers COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND APPLICATIONS 01/05/2559-31/05/2559 7/3/263-273 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610507000006 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
"Control of High-Energy High-Power Densities Storage Devices by Li-ion Battery and Supercapacitor for Fuel Cell/Photovoltaic Hybrid Power Plant for Autonomous System Applications" IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS 01/09/2559-31/10/2559 52/5/4395-4407 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610507000005 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
COINCIDENCE POINT THEOREMS OF MULTIDIMENSIONAL FOR (phi)- WEAK CONTRACTION IN FUZZY METRIC SPACES ADVANCES AND APPLICATIONS IN MATHEMATICAL SCIENCES 01/09/2559-31/10/2559 16/1/35-49 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610507000004 ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
A Modified Iterative Algorithm for Split Feasibility Problems of Right Bregman Strongly Quasi-Nonexpansive Mappings in Banach Spaces with Applications ALGORITHMS 01/10/2559-31/12/2559 9/4/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610507000003 พงศธร ชมทอง
TE
"A Compact Multiband BPF Using Step-impedanceResonators with Interdigital Capacitors " RADIOENGINEERING 01/04/2559-30/06/2559 25/2/258-267 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610507000002 เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
Generalisation of an averaged model approach to estimate the period-doubling bifurcation onset in power converters IET POWER ELECTRONICS 20/04/2559-20/04/2559 9/5/977-988 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610507000001 กิตติศักดิ์ แพบัว
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
TE
Modified UTD-based UHF RFID tag antenna withtwo-pronged fork slot for coated metallic cylindrical surface JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS 26/04/2559-26/04/2559 30/6/805-823 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 1.00
610426000021 5702041810020
ชนินทร์ หนูฤทธิ์
MTCT
กฤช สินธนะกุล
CED
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมสำหรับรายวิชาทฤษฎีและคำนวณช่างยนต์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000020 กิตติ เสือแพร
นำโชค วัฒนานัย
TE
TE
การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการศึกษาการใช้โปรแกรม SCILAB เบื้องต้น ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000019 กิตติ เสือแพร
ชูชาติ สีเทา
TE
TE
การพัฒนาชุด GUI-SCILAB สำหรับการแปลงฟูริเยร์แบบต่อเนื่องทางเวลาสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000018 ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
TTC
การศึกษาความต้องการจำเป็นรายวิชาสำหรับครูช่างก่อสร้างในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษาตามความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000017 สุชัญญา โปษยะนันทน์
TTC
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ กรณีศึกษาสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000016 ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
พีระวัฒน์ นันทวราวงศ์
เชาวลิต ถาวรสิน
TM
TM
TM
การศึกษาพารามิเตอร์ในการตัดเฉือนวัสดุพอลิเมอร์เสริมความแข็งแรงด้วยขี้เถ้าลอยลิกไนต์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000015 พรจิต ประทุมสุวรรณ
วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
สมนึก อวบเอี่ยม
สันติ หุตะมาน
TM
TM
TM
TM
การพัฒนาชุดสาธิตการควบคุมแขนกล 1 องศาอิสระ ด้วยวิธี Model-based Portion โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับโปรแกรมแมทแลบ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000014 วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
TM
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง หุ่นยนต์เดลต้า โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) ร่วมกับ เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Augmented Reality) ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000013 5702024810033
วรรณิศา แก้วตาแสง
MTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การศึกษาประเด็นปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาวิศวกรรมสายอากาศ หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000012 สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SMILE โดยใช้การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นฐาน สำหรับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000011 ชัยณรงค์ เย็นศิริ
TE
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการประเมินตามสภาพจริงในวิชาการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทางอาชีวศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000010 5702025910015
5702024810084
กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
สุปัญญา สิงห์กรณ์
DTE
MTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาชุดการสอนแบบสื่อประสม เรื่อง เรโซเนเตอร์ สายส่งเชื่อมต่อคู่ขนานและตัวแบ่งกำลัง สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/05/2559-24/05/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000009 5602025910041
ภัควี หะยะมิน
DTE
ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสรรถนะของมอเตอร์จากการใช้งาน ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000008 5602025910041
ภัควี หะยะมิน
DTE
ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000007 ณิชมน พูนน้อย
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
TE
ศึกษาการเชื่อมต่อระบบกริดสำหรับตัวควบคุมแบบดิจิตอล ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 9คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 24/11/2559-24/11/2559 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610426000006 5320493165
อรพิน ดวงแก้ว
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2559-31/12/2559 7/2/210-219 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610426000005 5320492696
ประทิน เลี่ยนจำรูญ
G-DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนาและการประเมินระบบการเสริมสร้างวิสาหกิจชุมชนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2559-31/12/2559 7/2/191-200 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610426000004 5220490048
พัชรีภรณ์ บางเขียว
DVTM
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อจัดทำชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับการบูรณาการการสอนนักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพตาม หลักสูตรการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2559-31/12/2559 7/2/169-180 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610426000003 5320493017
เรืองแสง ห้าสกุล
G-DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสั้น โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2559-31/12/2559 7/2/52-60 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610426000002 5320492118
ณัฐยา สลับสม
G-DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนคณิตศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2559-31/12/2559 7/2/41-51 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610426000001 กิตติ เสือแพร
TE
การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซีสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/06/2559 12/1/18-23 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610424000014 กิตติ เสือแพร
ปณิตา วรรณพิรุณ
มีชัย โลหะการ
TE
MET
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคานวณและทักษะการเขียนโปรแกรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 01/09/2559-31/12/2559 10/3/1-13 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610424000013 มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิโดยใช้หลักการแปลงแรงดันเป็นกระแสที่ใช้ DO-CCTA วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2559-31/08/2559 26/2/183-196 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610424000012 มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
วงจรทวีค่าความจุไฟฟ้าแบบลงกราวนด์โดยใช้วงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2559-31/12/2559 7/2/10-18 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610424000011 5402022812031
ภาณุพงษ์ โพธิ์ศรี
MTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โหมดกระแส ด้วยความต้านทานแบบลบโดยใช้ CCCFTAs ที่ควบคุมได้ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทพสตรี I-TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 01/01/2559-30/06/2559 11/1/48-58 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610424000010 ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
การวางแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบแสงสว่างไฟฟ้าถนนสาธารณะกรณีศึกษาเขตจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 01/08/2559-31/08/2559 12/6/121-129 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610424000009 ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 01/07/2559-31/12/2559 5/2/45-58 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610424000008 สมคิด แซ่หลี
เทวา คำปาเชื้อ
CED
CED
การพัฒนากรอบแนวทางการประเมินสมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบต่อเนื่องในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2559-31/12/2559 7/2/231-240 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610424000007 5602042910029
ประเสริฐ แซ่เอี๊ยบ
DTCT
กฤช สินธนะกุล
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
CED
CED
กรอบแนวคิดในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับอีเลิร์นนิ่ง แบบปรับเหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีความแตกต่างทางพหุปัญญา วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 01/07/2559-31/12/2559 9/2/116-130 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610424000006 จรัญ แสนราช
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การพัฒนาระบบการเรียนโดยใช้กิจกรรมออนไลน์เป็นพื้นฐาน ตามรูปแบบ R2D2 บูรณาการกับการสร้างแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามสมรรถนะครู วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 01/01/2559-30/04/2559 15/1/90-97 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610424000005 5220790025
สุชาดา เกตุดี
DTCT
จรัญ แสนราช
CED
นวัตกรรมโปรแกรมฝึกทักษะการวินิจฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิวิทยา ของนักศึกษาแพทย์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2559-31/12/2559 7/2/142-150 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610424000004 จรัญ แสนราช
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิก วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 01/09/2559-31/12/2559 27/3/162-172 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610424000003 5320792038
มนัสนิต ใจดี
S-DTCT
จรัญ แสนราช
CED
การพัฒนาระบบตามรูปแบบการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู แอล พลัส ที่มีระบบเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 01/07/2559-31/12/2559 8/16/1-15 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610424000002 5402061910031
เบญจวรรณ บวรกุลภา
DVTM
มนต์ชัย เทียนทอง
รวีวรรณ ชินะตระกูล
CED
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษาบนฐานแนวคิด การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/10/2559-31/12/2559 29/100/72-79 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610424000001 มนต์ชัย เทียนทอง
CED
การพัฒนาขั้นตอนวิธีแบบผสมผสานสำหรับพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 01/01/2559-30/06/2559 6/1/139-152 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000026 มนต์ชัย เทียนทอง
CED
การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงทางไกลอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 01/01/2559-30/04/2559 10/1/ 145-154 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000025 5320792012
สุมาลี สิกเสน
S-DTCT
มนต์ชัย เทียนทอง
CED
การวิเคราะห์ความถนัดของผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญาโดยใช้กฎการจำแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 01/01/2559-30/04/2559 10/1/91-100 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000024 5220492051
สุตถิพันธ์ แสงกวีเลิศ
S-DVTM
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสู่การเป็นประชาคมอาเซียน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2559-30/06/2559 28/98/78-85 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610423000023 สันชัย อินทรพิชัย
TTC
รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้บริหารระดับต้นในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2559-31/12/2559 26/3/507-516 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000022 5602052910072
ธนะวัชร จริยะภูมิ
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วารสารปัญญาภิวัฒน์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 01/01/2559-30/04/2559 8/1/190-199 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000021 5902052956011
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
S-DICT
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบกบการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์3 คณะวิชา มหาวิทยาลยราชภัฏเพชรบรี วารสารวิจัยสหวิทยาการไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 01/01/2559-29/02/2559 11/1/14-20 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000020 ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2559-30/06/2559 28/98/105-112 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610423000019 5320592057
มนัส บุญเทียรทอง
S-DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะวิชาชีพ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมโดยวิธีการจำลองสถานการณ์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/10/2559-31/12/2559 29/100/24-32 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610423000018 5120590061
หริพล ธรรมนารักษ์
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กานดา พูนลาภทวี
MET
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ สําหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/06/2559 7/1/173-181 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000017 5402051910089
เอกรินทร์ แสงธรรมรัตน์
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการพัฒนาระบบสนับสนุนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาด้วยวิธีการขับเคลื่อนจากผู้ใช้ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2559-30/06/2559 28/93/39-47 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610423000016 5502051956061
บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
S-DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/10/2559-31/12/2559 29/100/33-34 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610423000015 5402051910062
สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์
DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอน ของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/09/2559-31/12/2559 10/3/270-284 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000014 5220580038
ดนัย สัณหจันทร์
MET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนาชุดสื่อสิ่งพิมพ์แบบผสมสําหรับแหล่งการเรียนรู้ชุมชนอนุรักษ์เทียนพรรษาวัดบูรพาจังหวัดอุบลราชธานี วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/06/2559 7/1/202-210 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000013 5220290018
นำโชค วัฒนานัย
DTE
ดวงกมล โพธิ์นาค
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
CED
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เรื่องจลนศาสตร์หุ่นยนต์ วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 01/10/2559-31/12/2559 10/4/52-64 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000012 5320590051
ญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ
DET
ดวงกมล โพธิ์นาค
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
CED
TE
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบถ่ายโยงการเรียนรู้ด้วยโมเดล E2P2P2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดทำโครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/06/2559 7/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000011 5220280530
กนกกาญจน์ เหมะ
MTE
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
มานิตย์ สิทธิชัย
MET
TE
ผลเปรียบเทียบชุดการสอนที่สร้างขึ้นกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รายวิชาพื้นฐานวิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า (113-32-08) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/06/2559 7/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000010 5320792103
ขนิษฐา ดีสุบิน
S-DTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
มนต์ชัย เทียนทอง
CED
CED
การสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายที่จำแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4 MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/06/2559 7/1/130-137 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000009 ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
วิทยา วิภาวิวัฒน์
TTC
TTC
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/06/2559 7/1/112-120 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000008 กฤษชัย ศรีบุญมา
พานิช วุฒิพฤกษ์
สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ
สันชัย อินทรพิชัย
อัญมณี ภูชิน
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
กระบวนวิธีการตรวจสอบและประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพานอนุรักษ์ในกรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/06/2559 7/1/93-100 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000007 5602052910056
มณีรัตน์ ภารนันท์
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
MET
การจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วยเว็บปัญญาประดิษฐ์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/06/2559 7/1/ 47-55 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000006 ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
TTC
สมรรถภาพครูช่างก่อสร้างตามความต้องการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/06/2559 7/1/30-37 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000005 กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบริการรายวิชาโครงงานสำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/06/2559 7/1/ 21-29 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000004 ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภาคตะวันออก วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 01/01/2559-30/06/2559 38/1/7-26 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610423000003 5702042910028
จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
DTCT
จรัญ แสนราช
CED
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิงรายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 01/01/2559-29/02/2559 35/1/ 79-87 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610423000002 คณิต เฉลยจรรยา
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TM
TEM
การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/04/2559 26/1/121-132 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610423000001 5120291082
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
DTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
การพัฒนาวงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 ที่ควบคุมได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกว้าง วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2559-30/04/2559 26/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610419000030 ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกงานของนักศึกษาแผนกช่างยนต์กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 01/01/2555-30/06/2555 6/ 1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000029 4920491075
พิทยา ชินะจิตพันธุ์
DVTM
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
TEM
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาช่างอุตสาหกรรม วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2555-30/04/2555 12/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610419000028 5020490057
สมใจ เพียรประสิทธิ์
DVTM
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเติมเต็มช่องว่างสมรรถนะหลักสูตรรายวิชาชีพช่างยนต์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2555-30/04/2555 22/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610419000027 5020490040
สุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี
DRD
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
การพัฒนารูปแบบระบบงานประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาสำหรับหน่วยการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/01/2555-31/03/2555 25/85/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000026 4920490119
ดวงกมล บุญธิมา (โพธิ์นาค)
DVTM
มนต์ชัย เทียนทอง
CED
การศึกษาผลการใช้หลักสุตรฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยบูรณาการกับระบบการจัดการความรู้สำหรับนักวิจัยมือใหม่เรื่องการเขียนโครงการวิจัย วิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2555-31/12/2555 3/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000025 4920490010
จิระศักดิ์ วิตตะ sex shop
DVTM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการความรู้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วารสารวิช 01/01/2555-30/06/2555 3/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000024 4920491083
จริยา สุทธิเดช
DVTM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดทำกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2555-31/08/2555 22/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610419000023 5020490024
วัลลภ พัฒนพงศ์
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
TEM
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพ วารสารพัฒนาเทคนคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2555-30/09/2555 24/83/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000022 5020490032
สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย
DVTM
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดทำแผนพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02/05/2555-31/08/2555 22/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610419000021 5020481064
ธิดาวรรณ ไพรวรรณ
TEM
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
TEM
การติดตามผลโครงการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 01/02/2555-31/05/2555 11/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610419000020 5020482013
เรวัตร ขาวสำอางค์
TEM
รวีวรรณ ชินะตระกูล
TEM
ศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่มีต่อการไฟฟ้านครหลวง วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 01/02/2555-31/05/2555 11/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610419000019 5020481148
เดโช อุ่นสุข
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคารของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิทยาจารย์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ 01/03/2555-31/03/2555 111/5/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000018 5120481014
จารุณี กลมสอาด
TEM
รวีวรรณ ชินะตระกูล
เสมอ เริงอนันต์
TEM
TEM
การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ ระยะสั้นหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงของศูนย์พัฒนาแรงงาน จังหวัดนนทบุรี วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 01/10/2554-31/01/2555 11/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000017 5402052910058
ประทีป เลิศชัยประเสริฐ
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การศึกษาสภาพการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610419000016 ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมใน e-Learning ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 14/08/2555-15/01/2561 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610419000015 ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมวิชาการโสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 17/01/2555-18/01/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610419000014 ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนด้วยโครงงานนิเทศศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 14/08/2555-15/08/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610419000013 ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนาสื่อฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 14/08/2555-15/08/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610419000012 ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายสังคมเชิงเสมือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการศึกษาพหุวัฒนธรรม ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 14/08/2555-15/08/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610419000011 ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประชุมวิชาการโสตฯ-เทคโนฯสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 17/01/2555-18/01/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610419000010 ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
รูปแบบการศึกษาเชิงพุทธแบบผสมผสานของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องดีเอ็มซี วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2555-30/06/2555 3/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000009 5320590036
ธนรัตน์ แต้วัฒนา
DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนารูปแบบระบบช่วยเหลือผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 01/07/2555-31/12/2555 6/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000008 5320590036
ธนรัตน์ แต้วัฒนา
DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
ทฤษฎีการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้สำหรับการสนับสนุนผู้เรียนในการเรียนรู้ออนไลน์ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 01/01/2555-30/06/2555 6/1/1-11 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000007 5320590036
ธนรัตน์ แต้วัฒนา
DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนารูปแบบระบบช่วยเหลือผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สำหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 29/11/2555-30/11/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610419000006 5220591092
จิระ จิตสุภา
DET
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
การสังเคราะห์เนื้อหาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 01/01/2555-30/06/2555 8/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000005 5220591092
จิระ จิตสุภา
DET
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
ประสิทธิภาพของการฝึกอบรมออนไลน์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2555 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 14/08/2555-15/08/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610419000004 4920590116
นุชนาฏ ใจดำรงค์
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนารูปแบบ e-Training สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 01/01/2555-30/06/2555 12/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000003 4920590017
สุมาลี นิกรแสน
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
MET
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเลขานุการที่นายจ้างต้องการ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2555-30/06/2555 3/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000002 5502052910049
นาวิน คงรักษา
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิงตามแนวทฤษฎีการเชื่อมต่อด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้จากสภาพแวดล้อมจริง การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชี่ยน: นโยบายและกระบวนการประจำปี 2555 14/08/2555-15/08/2555 -/-/101-109 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610419000001 ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 01/07/2555-31/12/2555 4/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000056 5602051956010
ชัยวัฒน์ การรื่นศรี
S-DET
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนารูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 01/07/2555-31/12/2555 23/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000055 5402052950149
บุรินทร์ นรินทร์
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 01/09/2555-31/12/2555 23/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610418000054 5402052950131
เมตตา คงคากูล
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 01/09/2555-31/12/2555 23/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610418000053 5402052950033
สุวุฒิ ตุ้มทอง
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 01/09/2555-31/12/2555 23/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610418000052 5402052950050
ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 01/09/2555-31/12/2555 23/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610418000051 5402052950025
ณัฐกานต์ ภาคพรต
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนารูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจกต์สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 01/09/2555-31/12/2555 23/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610418000050 5402052950068
นพดล ผู้มีจรรยา
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นหลักในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ u-Learning เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงบูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซี่ยน : นโยบายและกระบวนการประจำปี 2555 14/08/2555-15/08/2555 -/-/235-242 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000049 5402052950068
นพดล ผู้มีจรรยา
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักในสภาพแวดล้อม การเรียนรู้แบบ u-Learning Problem-based Learning in Ubiquitous Learning Environment วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ปัตตานี 01/09/2555-31/12/2555 23/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610418000048 5120790118
อรรถพล กาญจนพงษ์พร
DTCT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตบัณฑิต วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 01/01/2555-30/06/2555 2/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610418000047 5402052950076
สิทธิชัย ลายเสมา
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
การเรียนรู้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบ u-Learning วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 01/01/2555-30/06/2555 3/2/121-131 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000046 5402052910082
สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาคอาเซียน : การปรับตัวของยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคม อาเซียน ปี พ.ศ.2558 วารสารปัญญาภิวัฒน์ 01/01/2555-30/06/2555 3/2/121-131 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000045 5402052910139
อำนาจ สวัสดิ์นะที
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
MET
การใช้ LMS ในสถาบันการศึกษาของไทย วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2555-31/12/2555 3/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000044 5402052910121
อรรณพ ปิยะสันธ์ชาติ
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
MET
การเรียนรู้แบบเชื่อมต่อ : มุมมองที่ต้องตระเตรียมสำหรับสังคมไทยในยุคดิจิตอล วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2555-31/12/2555 3/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000043 5402052910040
นิมารูนี หะยีวาเงาะ
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
MET
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสังคมพหุวัฒนธรรม วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 01/09/2555-31/12/2555 23/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000042 5402052910031
ทัศนีย์ รอดมั่นคง
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
ระบบสแคฟโฟลด์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 01/07/2555-31/12/2555 4/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000041 5402052910091
อดิเรก เยาว์วงศ์
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเป็นหลักบนการปฏิบัติการทดลองเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรมจำลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วารสารมหาวิทยาลัยธนบุรี 01/01/2555-30/06/2555 6/11/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000040 5402052910091
อดิเรก เยาว์วงศ์
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
MET
การเรียนการสอนในห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 01/10/2554-31/01/2555 -/-/75-81 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000039 5402052910058
ประทีป เลิศชัยประเสริฐ
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
MET
ยูบิควิตัสคอมพิวติ้ง : มูลบทสู่การเป็นอัจฉริยะแห่งวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2555-31/12/2555 3/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000038 5402052910066
ศรันย์ นาคถนอม
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้าง วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 01/07/2555-31/12/2555 6/12/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000037 5020581079
ปัญญา ศรีสวัสดิ์ฉิม
MET
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบไฮบริดของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การประชุมวิชาการระดับชาติเบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 29/05/2555-29/05/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000036 5020581103
หทัยรัตน์ ลิ้มกุล
MET
ณมน จีรังสุวรรณ
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
MET
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งตามขั้นตอนการสอนของกาเย่ เรื่องหลักการใช้ภาษาโรงเรียนวัดอาวุธกสิตารามสังกัดกรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2555-31/12/2555 3/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000035 วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยระบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่นครั้งที่ 5 ราชภัฏ เชียงใหม่ เทิดไท้84 พรรษา มหาราชัน"มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 12/02/2555-14/02/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000034 ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียน ช่วยสอนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นชั้นประถมศึกษาปีที่5 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000033 4920791060
นภวรรณ กองศรีมา
DTCT
สรเดช ครุฑจ้อน
CED
การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะทางการคิด วารสารบรรณศาสตร์ มศว. ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 01/01/2555-30/06/2555 5/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000032 4920791128
สุทิพย์ เป้งทอง
DTCT
สรเดช ครุฑจ้อน
CED
การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์- เว็บเควส์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางการคิด วารสารบรรณศาสตร์ มศว. ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 01/01/2555-30/06/2555 5/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000031 4920790054
สรินทิพย์ ทวีเดช
DTCT
จรัญ แสนราช
CED
การใช้โครงร่างแบบอิงเทคนิคการทำเหมืองบนเว็บเพื่อการปรับปรุงระบบอีเลิร์นนิง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2555-31/12/2555 3/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000030 4920790013
ประกาศิต ช่างสุพรรณ
DTCT
สรเดช ครุฑจ้อน
CED
การพัฒนาแบบฝึกหัดแบบปรับเหมาะตามความรู้และความมั่นใจของผู้เรียน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2555-31/12/2555 3/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000029 4920790047
สมพงษ์ พนมชัย
DTCT
จรัญ แสนราช
CED
การศึกษาสัดส่วนความสัมพันธ์และความต้องการสนับสนุนของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานกรณีศึกษาประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2555-31/08/2555 3/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610418000028 5320783672
แอนนา ป่าสนธ์
MTCT
มนต์ชัย เทียนทอง
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บแบบโครงงานเป็นฐานวิชาระบบฐานข้อมูล การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/461-467 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000027 5320780223
วชิพรรณ ทองวิจิตร
MTCT
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
CED
การพัฒนารูปแบบบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (webQuest) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/439-448 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000026 5320783755
บุญญรัตน์ สุขศิลป์
MTCT
มนต์ชัย เทียนทอง
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบปฏิสัมพันธ์ เรื่องการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้นวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ สำหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาวิชาพณิชยการโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบเพื่อนคู่คิด การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/433-438 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000025 5320783607
จิติภัสร์ โชตินิธิธานันทร์
MTCT
มนต์ชัย เทียนทอง
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ตรายวิชาการพัฒนาเว็บไซด์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปช่วงชั้นที่ 4 โดยเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/421-426 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000024 5320780033
กองทอง บุหร่า
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
การศึกษกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนช่วยสอนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอย รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/415-420 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000023 5320783748
จรุวรรณ ลาภมูล
MTCT
มนต์ชัย เทียนทอง
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การพัฒนาเว็บช่วยสอนเพื่อฝึกทักษะ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2554-06/07/2555 -/-/409-414 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000022 5320783581
สุรยัน นุกูลกิจ
MTCT
มนต์ชัย เทียนทอง
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การพัฒนาระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/277-283 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000021 5320783730
ไพฑูรย์ สุขผลานันท์
MTCT
มนต์ชัย เทียนทอง
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องตัวต้านทานและการอ่านค่าสีโดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับสถานการณ์จำลอง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/147-152 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000020 5320781338
นรังค์ ตรีธัญญา
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนระบบเครือข่ายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม เรื่องงานเลือกทำและงานทำซ้ำ การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 29/05/2555-30/05/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000019 5320781312
ปราโมทย์ ธนะสำเริง
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
ระบบช่วยเหลือการใช้ระบบสารสนเทศด้วยวิธีแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 10/04/2555-10/04/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000018 5320781353
วัชราภรณ์ เขียนแม้น
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การเปรียบเทียบความพึงพอใจของระบบจัดการรหัสอ้างอิงเอกสารสำหรับการสืบค้นเอกสารกรณีศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลางกรมธุรกิจพลังงาน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 10/04/2555-10/04/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000017 5320781270
รุ่งนภา ภูมิบุตร
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การศึกษาผลการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสินค้าและคำนวณแสงสว่างเพื่อสนับสนุนธุรกิจการขายโคมไฟและอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 10/04/2555-10/04/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000016 5320781262
ศศิธร ลักษณะ
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การหาประสิทธิภาพเว็บฝึกอบรมด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะความรู้และทักษะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับประถมศึกษาภายใต้โครงการไทยคิดคอม การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 24/02/2555-24/02/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000015 5320781254
ขนิษฐา คนกล้า
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การศึกษารูปแบบการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบฝึกทบทวนบนอินเทอร์เน็ตวิชาสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS4 เรื่องการใช้เครื่องมือการสร้างการ์ตูนโดยการใช้เทคนิคโครงงานเป็นฐาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 22/03/2555-23/03/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000014 5320781247
อังสนา ผ่อนสุข
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการจัดการข้อมูลส่งเล่มโครงงานและปริญญานิพนธ์นักศึกษากรณีศึกษา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 10/04/2555-10/04/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000013 5320781239
วลัยทิพย์ ไผ่แจ้คำมูล
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมปฏิสัมพันธ์สำหรับทบทวนเรื่องลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและไอเชียเนีย การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 10/04/2555-10/04/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000012 5320781221
เชาวลี ตั้งศิริเสถียร
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อสอบบนเว็บสำหรับตรวจสอบองค์ความรู้พื้นฐานในการเรียนภายใต้โครงการแคมปัสติวเตอร์ออนไลน์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 22/03/2555-23/03/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000011 5320781205
ฝนทิพย์ เพชรจำรัส
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
ผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 10/04/2555-10/04/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000010 5320781361
ภัทรพร นุชน้อย
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอนกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมงานการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 10/04/2555-10/04/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000009 5320781205
ฝนทิพย์ เพชรจำรัส
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนเว็บโดยใช้รูปแบบระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลายเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เทคนิคเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 22/03/2555-23/03/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000008 5320781197
จีรนันท์ ตะสันเทียะ
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตภายในองค์กรโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลบนเว็ปไซต์ สำหรับการจัดสรรช่องทางการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตองค์กรอย่างพอเพียง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 22/03/2555-23/03/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000007 5320781189
สรวิศ เตชะอมรกุล
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนารูปแบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึกทบทวนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 22/03/2555-23/03/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000006 5320781163
รัตนาภรณ์ ประกอบทรัพย์
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการคืนทรัพยากร สารสนเทศบูรณาการกับระบบควบคุมการแจ้งเตือนการส่งเอสเอ็มเอสบนโทรศัพท์มือถือ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครังที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 22/03/2555-23/03/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000005 5320781130
อรพรรณ กันทะเขียว
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การศึกษาความต้องการและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บเรื่องการใช้งานระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 22/03/2555-23/03/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000004 5320781122
ชวันธร สัมฤทธิ์
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีพอดคาสต์สำหรับไอแพด เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเทคนิคการทำวิจัยพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 13 ณ.วิทยาลัยการปกครองท้องถึงและอาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17/02/2555-17/02/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000003 5320781122
ชวันธร สัมฤทธิ์
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีพอดคาสต์สำหรับไอเพดเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเทคนิคการทำวิจัยพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 23/02/2555-24/02/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000002 5320781114
มัณฑิตา แสงจันทร์
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการข้อมูลมัลติมีเดียแฟ้มสะสมผลงานนักศึกษาสนับสนุนการทำงานวิจัยพื้นฐานของนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 23/02/2555-24/02/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610418000001 5320781106
พจนา หอมหวล
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานระบบให้คำปรึกษาและช่วยตอบคำถามการใช้บริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพฯ 22/03/2555-23/03/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000053 5320781106
พจนา หอมหวล
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาระบบให้คำปรึกษาและช่วยตอบคำถามการใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 24/02/2555-24/02/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000052 5320781080
ณัฐนี วัฒชัยยิ่งยง
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวีดีโอสาธิตร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางงานเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 10/04/2555-10/04/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000051 5320781072
พัชรินทร์ เทพวงษ์
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองสนับสนุนเทคนิคการทำงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาผ่านโปรแกรม Moodle การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 22/03/2555-23/03/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000050 5320781064
นวฤกษ์ จิตรวิบูลย์
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้งานตารางคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555 10/04/2555-10/04/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000049 5320781064
นวฤกษ์ จิตรวิบูลย์
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ ช่วยสอน การใช้โปรแกรมตารางการคำนวณ สำหรับหลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ไอพี) โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม การประชุมวิชาการ "ราชภัฏวิชาการเพื่อ ท้องถิ่น" ครั้งที่ 5 12/02/2555-14/02/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000048 5320781056
ชูศิลป์ ศรีสุข
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลักเน้นทักษะการปฏิบัติงานเรื่องการออกแบบรูปภาพที่ใช้ออกแบบเว็บไซต์ การสัมมนาทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 04/04/2555-05/04/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000047 5320781049
เพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการจัดรูปแบบรูปเล่มรายงานโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 22/03/2555-23/03/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000046 5320781049
เพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ฝึกอบรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการจัดรูปแบบรูปเล่มรายงานโครงงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 ที่ส่งผลต่อทักษะการปฏิบัติการพื้นฐานการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 23/02/2555-24/02/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000045 5320781031
จุติเดช ทองมี
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาและหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บแบบทบทวนวิชาการสื่อสาร ข้อมูลเครือข่าย การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 29/05/2555-29/05/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000044 5320781023
นันธณัฏฐ์ รัตนพลานนท์
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การศึกษาผลการใช้ระบบช่วยเหลือนักศึกษาแบบหลากหลายช่องทางบนเว็บปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูลองค์ความรู้ปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาการใช้สื่อบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ภาษาแบบพึ่งตนเอง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษา สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 22/03/2555-23/03/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000043 5320781023
นันธณัฏฐ์ รัตนพลานนท์
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
การพัฒนาระบบช่วยเหลือนักศึกษาแบบหลายช่องทางบนเว็บในการใช้สื่อบทเรียนศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 23/02/2555-17/04/2561 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000042 5320781015
มัลลิกา ผ่องแผ้ว
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
CED
CED
ผลการประยุกต์การใช้งานระบบรายงานอุบัติการณ์ ความเสี่ยงในโรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนลสำหรับการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านการพยาบาล การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซพัทยา จังหวัดชลบุรี 14/05/2555-16/05/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000041 นิพนธ์ เธียรศิริพิพัฒน์
TTC
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 05/07/2555-06/07/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000040 พานิช วุฒิพฤกษ์
ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
TTC
TTC
แนวทางการเผชิญปัญหาด้านการควบคุมงานก่อสร้างในงานอาคารสูง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000039 5120291033
สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับชุดปฏิบัติการทดลองวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/04/2555-06/07/2555 -/-/181-186 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000038 0000004
5502023910010
ดิเรก มณีวรรณ
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การออกแบบโปรแกรมหาค่าอนุกรมฟูเรียร์แบบตรีโกณมิติสำหรับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/169-174 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000037 5020280029
นุชนาฎ ชุ่มชื่น
MTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนแบบสื่อประสมเรื่องวงจรกรองความถี่พาสซีฟ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/163-168 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000036 5120290084
5320280554
รัฐพล จินะวงค์
เอกพันธุ์ พาเจริญ
DTE
MTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การศึกษาสภาพการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/141-146 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000035 5120291090
อลงกรณ์ พรมที
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับย่านความถี่ 1,800 MHz การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/05/2555-06/07/2555 -/-/87-92 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000034 0000000
นวภัทร์ อุทัยรัตน์
MTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการต่อวงจรมอเตอร์ 3 เฟส การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/158-162 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000033 5120290084
รัฐพล จินะวงค์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาสายอากาศไดโพลที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณสตริปแบบขนาน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/75-80 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000032 5502023910010
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การออกแบบและสร้างชุดวิทยุสื่อสารฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/45-50 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000031 5502023910036
กันตภณ มะหาหมัด
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
ผลการประเมินภาวะทางการยศาสตร์ในการทำความสะอาดมูลแพะของเกษตรกรด้วยเครื่องกวาด การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/101-106 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000030 5502021910021
ประชารัฐ สัตถาผล
DTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นไซน์ชนิดควอเดรเจอร์ที่ควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้DV-CCTA การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/69-74 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000029 5320280554
เอกพันธุ์ พาเจริญ
MTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาสายอากาศไดโพลที่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณสตริปแบบระนาบร่วม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/9-14 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000028 5602025910041
ภัควี หะยะมิน
DTE
พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์
TE
การพัฒนาโปรแกรมการวางแผนระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้วิธีเชิงพันธุกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/51-56 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000027 5502021910012
กังวาล พยัคฆกุล
DTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
การสังเคราะห์ตัวควบคุม PI, PD และ PD โหมดกระแสโดยใช้ DV-CCTA การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/63-68 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000026 5320280034
ธาดา คำแดง
MTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอดราเจอร์โหมดกระแสโดยใช้ DV-CCTAs ที่ควบคุมด้วยกระแส การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/57-62 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000025 5120291116
จงรัก สามารถ
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาชุดทดลองวงจรกรองความถี่โดยใช้เครื่องวิเคราะห์โครงข่ายแบบ เสมือนจริง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 05/07/2555-06/07/2555 -/-/153-157 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000024 มานิตย์ สิทธิชัย
TE
จริยธรรมในองค์กรที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและผลการดำเนินงานของพนักงานแผนก PCBA Assembly บริษัทเอ็นเอ็มบีมินิแบไทย จำกัด ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 05/07/2555-17/04/2561 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000023 มานิตย์ สิทธิชัย
TE
ผลเปรียบเทียบความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ ของนักศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 05/07/2555-06/07/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000022 มานิตย์ สิทธิชัย
TE
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร ปกติกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 05/07/2555-06/07/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000021 นริศร แสงคะนอง
TE
การจัดรูปแบบและส่งต่อข้อมูลทาง การแพทย์โดยใช้มาตรฐาน HL 7 Version 3.0 ผ่านเว็บเซอร์วิส ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 06/05/2555-06/05/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000020 นริศร แสงคะนอง
TE
การพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมเสมือนสำหรับประเทศไทย ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 05/07/2555-06/07/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000019 พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การศึกษาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และไฟฟ้าของผู้สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2554 ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 05/07/2555-06/07/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000018 ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
ระบบป้องกันชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าตกชั่วขณะ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. 05/07/2555-06/07/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000017 ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
โหลดอิเล็กทรอนิกส์กำลังสูงระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับทดสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง ประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ (ECTI-CARD 2012) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 20/06/2555-22/06/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000016 ณิชมน พูนน้อย
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
TE
TE
บูสต์คอนเวอร์เตอร์ขนาน 4 เฟสควบคุมด้วยการหากำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับโซล่าเซลส์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/21-26 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000015 5402015911038
สุรินทร์ บุญสนอง
DPRD
สุราษฎร์ พรมจันทร์
TM
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพรายวิชาฐานสมรรถนะ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000014 5320190019
สิริพร เอี่ยมวิลัย
DPRD
สุราษฎร์ พรมจันทร์
TM
กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย ใช้สื่อหลายมิติแบบปรับตัวร่วมกับเทคนิค ผู้ให้คำปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000013 5120190011
รุ่งอรุณ พรเจริญ
DPRD
บัณฑิต สุขสวัสดิ์
อุไร อภิชาตบรรลือ
TM
TM
การออกแบบระบบการเรียนปฏิบัติสาขาวิชาชั้นกลุ่มคอมพิวเตอร์โดยใช้การปิดการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2555-31/08/2555 22/2/405-415 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610417000012 4920190081
พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์
DPRD
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
สมภพ ตลับแก้ว
TM
TM
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 01/07/2555-31/12/2555 6/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610417000011 4920190024
ไพบูลย์ มีศิลป
DPRD
ปิยะ กรกชจินตนาการ
สุราษฎร์ พรมจันทร์
TM
TM
การดำเนินงานตามรูปแบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 01/07/2555-31/12/2555 6/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610417000010 5020190046
สิริชัย นัยกองศิริ
DPRD
ปิยะ กรกชจินตนาการ
สุราษฎร์ พรมจันทร์
TM
TM
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยบูรณาการสอนในสถานประกอบการ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 01/07/2555-31/12/2555 6/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610417000009 4920192038
นภดล กลิ่นทอง
DPRD
ประดิษฐ์ เหมือนคิด
สุราษฎร์ พรมจันทร์
TM
TM
รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้ช่วยช่างยนต์สำหรับสถานประกอบการศูนย์ซ่อมรถยนต์ทั่วไป วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 01/07/2555-31/12/2555 6/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610417000008 4920192079
หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล
DPRD
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
สุราษฎร์ พรมจันทร์
TM
TM
การพัฒนารูปแบบการจัดตั้งและการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 01/07/2555-31/12/2555 6/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610417000007 5120190045
จริยา เอียบสกุล
DPRD
ปิยะ กรกชจินตนาการ
สุราษฎร์ พรมจันทร์
TM
TM
กระบวนการส่งเสริมงานวิจัยในสถานศึกษา วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2555-31/08/2555 22/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610417000006 วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
TM
การควบคุมความดันของระบบต้นกำลังทางไฮดรอลิกด้วยชุดควบคุมแบบผสมระหว่างฟัซซี่กับพีไอดี การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/123-127 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610417000005 สันติ หุตะมาน
เชาวลิต ถาวรสิน
TM
TM
การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์จำลองสถานการณ์การฝึกทักษะงานเชื่อมไฟฟ้า การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 05/07/2555-06/07/2555 -/-/128-132 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000026 5402041846191
อมรรัตน์ ชัยเสนหาญ
G-MTCT
จรัญ แสนราช
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนคอนสตรัคติวิสต์เรื่องการเขียน Mind Mapping สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/318-323 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000025 5220490022
ผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์
DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2556-31/12/2556 23/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610404000024 4920490093
สยาม แกมขุนทด
DVTM
สันชัย อินทรพิชัย
TTC
การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยการวิเคราะห์อภิมาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610404000023 5020481114
เชวง ดุริยางคเศรษฐ์
TEM
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
TEM
การพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อฝึกทักษาการใช้ไม้ เท้าขาวสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2556-30/06/2556 25/86/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610404000022 5020481023
บดินทร์ สาตมูล
TEM
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
TEM
การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้ระบบบริหารคุณภาพ มอก.18001 สำหรับการประเมินความเสี่ยงของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610404000021 5402041846019
ณพงศ์ วรรณพิรุณ
G-MTCT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/283-288 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000019 5502023910036
5220282601
กันตภณ มะหาหมัด
เสกสรร ชะนะ
DTE
G-MTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดเครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้าของนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/361-366 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000018 5120291082
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
DTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
Electrically Controllable Current-Mode Universal Filter Employing CCCFTAs การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) 11/12/2556-13/12/2556 -/-/617-620 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000017 5320290041
สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การพัฒนาโปรแกรมแบบฝึกหัดบนเว็บเรื่องการวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเทวินิน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000016 พานิช วุฒิพฤกษ์
สันชัย อินทรพิชัย
TTC
TTC
การประเมินพฤติกรรมการบวมตัวของดินและการแก้ปัญหาด้วยซีเมนต์และเถ้าลอย วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-01/04/2556 23/1/19-28 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610404000015 5402022811019
บุญสา ประเสริฐสวัสดิ์
MTE
มานิตย์ สิทธิชัย
TE
การศึกษาเปรียบเทียบความถนัดด้านเหตุผลเชิงนามธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลโยธาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/350-354 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000014 5502023910010
5120290035
พินิจ เนื่องภิรมย์
ศรัณย์ ชูคดี
DTE
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การวิเคราะห์และออกแบบวงจรกรอง ความถี่ในท่อนำคลื่นโดยใช้วงจรช่องแคบแบบเรโซแนนซ์ด้วยวิธีการวนรอบของคลื่น การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/21-26 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000013 4920290030
ชูชาติ สีเทา
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ระบบครูผู้ช่วยเสมือนจริงแบบ อัจฉริยะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ของนักศึกษาภาควิชา ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610404000012 5402041846132
กัลยา จันทร์สระแก้ว
MTCT
จรัญ แสนราช
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเกมการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดเชิงตรรกะเรื่องผังงานระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/485-490 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000011 53207920543
ไกยสิทธิ์ อภิระติง
DTCT
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
CED
การพัฒนาแผนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/497-502 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000010 5220481062
วริล ชัยเฉลิม
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
ประดิษฐ์ เหมือนคิด
TEM
TM
การศึกษาความต้องการของครูในการฝึกอบรมเพื่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเองของระบบจัดการการเรียนรู้ที่ต่างกันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2561-29/11/2561 -/-/315-321 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000009 พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การวิจัยและพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2556-31/08/2556 2/23/456-467 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610404000008 ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การวิเคราะห์มุมมองการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการใช้วิธีวิทยาคิว วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 01/07/2556-31/07/2556 19/2/140-152 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610404000007 ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
การศึกษาความต้องการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/01/2556-31/03/2556 25/85/54-64 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610404000006 5320492597
รุ่งทิวา สลากัน
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 24/10/2556-25/10/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000005 5320492514
ปวีณกร แป้นกลัด
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 24/10/2556-25/10/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000004 5320493025
สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
มนต์ชัย เทียนทอง
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
CED
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนักเรียนอาชีวศึกษาแบบค่ายกิจกรรมด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 24/10/2556-25/10/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610404000003 4920490069
วิรัติ อัศวานุวัตร
DVTM
การพัฒนามาตรฐานการฝึกอาชีพช่างอุตสาหกรรม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610404000002 4920490101
วรรณชัย วรรณสวัสดิ์
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนประเภทเกมสำหรับแผนการจัดการเรียนรู้วิชาชีพ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/04/2556 23/1/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610404000001 4920490036
คมสันต์ ชไนศวรรย์
DVTM
คณิต เฉลยจรรยา
TM
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2556-30/06/2556 25/86/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000075 4920490127
กฤช สินธนะกุล
DVTM
จรัญ แสนราช
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
CED
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูคอมพิวเตอร์เพื่อวางแผนการสอนแบบผสมผสาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000074 5020490040
สุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี
DRD
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
การพัฒนารูปแบบระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับหน่วยการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/01/2556-31/03/2556 25/85/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000073 5320481038
ภริตพร สังข์สะนา
TEM
รวีวรรณ ชินะตระกูล
เสมอ เริงอนันต์
TEM
TEM
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 01/09/2556-31/12/2556 12/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000072 5402061811041
วิไลรัตน์ วิสารทวิศิษฎ์
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริการและการประสานงานการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์ วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2556-31/12/2556 3/6/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610403000071 5320481046
จิรพันธ์ อรรถพร
TEM
รวีวรรณ ชินะตระกูล
เสมอ เริงอนันต์
TEM
TEM
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 01/01/2556-30/04/2556 12/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000070 5402061811121
กรีเทพ กรีทอง
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาไฟฟ้าเบื้องต้น ของการจัดการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา และแบบปกติ การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริงนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 03/05/2556-03/05/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000069 5020481072
พิชญาภา ที่พึ่ง
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามทัศนะของนักศึกษาและอาจารย์ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนครสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 01/03/2556-31/03/2556 7/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610403000068 ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
การปรึกษาทางไกลระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายสังคมและโมบายแอพพิเคชันเพื่อเสริมศักยภาพการวิจัยสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 05/08/2556-06/08/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000067 5602052910072
ธนะวัชร จริยะภูมิ
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
รูปแบบการเรียนการสอนด้วยเครือข่ายสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์รายวิชาการสร้างการ์ตูน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/503-509 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000066 ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบอัตโนมัติสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนที่มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/283-288 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000065 5402052950076
สิทธิชัย ลายเสมา
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อม การเรียนแบบยูบิควิตัสเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/104-114 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000064 5402052950068
นพดล ผู้มีจรรยา
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/93-103 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000063 5402052950084
พินันทา ฉัตรวัฒนา
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนาแบบจำลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสำหรับการเรียนแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/1-10 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000062 5320592149
ปรียา สงค์ประเสริฐ
DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนารูปแบบการสร้างสมรรถนะสำคัญผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 14/02/2556-15/02/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000061 5320592172
ศรชัย บุตรแก้ว
DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนารูปแบบการคิดในการออกแบบภาพเพื่อสื่อความหมาย การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 14/02/2556-15/02/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000060 5020590047
กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
DET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนาสมรรถนะนักฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการผ่านบริการเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 01/06/2556-30/06/2556 13/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610403000059 5020590070
ธนา ทุมนานนท์
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
ความน่าเชื่อถือและการยอมรับนวัตกรรมหนังสือพิมพ์ออนไลน์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000058 5120590053
กุลกนิษฐ์ ทองเงา
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนาละครวิทยุแบบสร้างสรรค์บนฐานสถานการณ์ปัญหาเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่มีต่อการทำงาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2556-31/12/2556 4/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000057 5020590054
นภารัตน์ ชูเกิด
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความผูกพันของผู้เรียนการยอมรับเทคโนโลยีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เว็บเป็นฐานการสอน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2556-31/12/2556 4/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000056 5020590039
วิลาวัณย์ จินวรรณ
DET
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
รูปแบบการเรียนการสนอบนเว็บแบบลดภาระทางปัญญาโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2556-31/12/2556 4/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000055 5020581095
ภาวินี ภาวนันทาพุฒิ
MET
ณมน จีรังสุวรรณ
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
MET
การออกแบบชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานประดับอัญมณีแบบไข่ปลา (สำเร็จรูป) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2556-31/12/2556 4/4/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000054 5020581129
ชาตินีย์ จิตรีธาตุ
MET
ณมน จีรังสุวรรณ
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
MET
การออกแบบบทเรียนบนเว็บรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง Tense สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000053 5120580054
น้ำหนึ่ง ทรัพย์สิน
MET
ปณิตา วรรณพิรุณ
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
MET
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2556-31/12/2556 4/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000052 5020581020
ทวิ ไชยถาวร
MET
ณมน จีรังสุวรรณ
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
MET
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดคำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านบทเรียนระบบออนไลน์กับการสอนปกติโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2556-30/06/2556 4/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000051 5020581087
เนตรชนก เต็งการณ์กิจ
MET
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่โรงโม่หินของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้างจำกัด วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2556-31/12/2556 4/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000050 5320792145
มนต์รวี ทองเสน่ห์
DTCT
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
CED
การพัฒนาแผนการสอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับกลุ่มวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/491-496 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000049 5402041856022
สุชยา เอนกทรัพย์
SMTCT
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การพัฒนาเว็บช่วยฝึกอบรมแบบปฏิสัมพันธ์เรื่องระบบหลักประกันและประกันภัยกรณีศึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/479-489 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000048 5402041846043
นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม
MTCT
จรัญ แสนราช
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/447-454 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000047 5402041856057
ภูวดล ทาฟั่น
MTCT
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเขียนแบบเบื้องต้น สำหรับปรับพื้นฐานความรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/414-420 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000046 5402041856154
ณัฐพล ชุมดี
MTCT
วิทวัส ทิพย์สุวรรณ
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/301-306 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000045 วาทินี นุ้ยเพียร
CED
ระบบการค้นคืนเชิงความหมายสำหรับการจัดการองค์ความรู้วันหยุดไทย การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/259-264 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000044 5320780173
เพ็ญนภา พวงทอง
MTCT
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม เรื่องเลขยกกำลังและพื้นฐานเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บนแอนดรอยด์แท็บเล็ต การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/12/2556-29/12/2556 -/-/461-466 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000043 5220780026
โกวิทย์ ชนะเคน
MTCT
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
CED
การพัฒนาเกมออนไลน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สถานการณ์เสมือน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 26/12/2556-28/12/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000042 5020780051
ธนกร ศิริกิจ
MTCT
สมคิด แซ่หลี
CED
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์สอนเสริมแบบสถานการณ์จำลองเรื่องการถ่ายภาพด้วยกลอง DSLR วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2556-31/12/2556 4/4/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000041 5020780051
ธนกร ศิริกิจ
MTCT
สมคิด แซ่หลี
CED
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสถานการณ์จำลองเรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR วิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2556-31/12/2556 4/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000040 เพลินพิศ ป่านแก้ว
TTC
ผลของเรย์โนลด์นัมเบอร์ต่อการไหลในท่อ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/219-225 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000039 5320290041
สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
การศึกษาพฤติกรรมการทำแบบฝึกหัดของ นักศึกษาวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/344-349 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000038 5502023910036
5320290025
5320290041
กันตภณ มะหาหมัด
วิชาญ เพ็ชรทอง
สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
DTE
DTE
DTE
นำโชค วัฒนานัย
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สันติ หุตะมาน
TE
TE
TM
การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อ หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/309-314 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000037 ณิชมน พูนน้อย
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
การเปรียบเทียบสมรรถนะวงจรบูสต์คอน เวอร์เตอร์วงจรบูสต์คอนเวอร์เตอร์ แบบเหลื่อมเฟส และวงจรมัลติดีไวซ์บูสต์คอนเวอร์เตอร์แบบเหลื่อมเฟสประยุกต์ใช้งานร่วมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทดแทน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-28/11/2556 -/-/57-62 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000036 ณิชมน พูนน้อย
TE
อิเล็กทรอนิกส์โหลดไฟตรงแบบผสม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/51-56 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000035 5120291116
จงรัก สามารถ
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาโปรแกรมจำลองวงจรกรองความถี่สำหรับประยุกต์ใช้ในการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2556-31/12/2556 23/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610403000034 5502021910012
5502021910021
5402022812023
กังวาล พยัคฆกุล
ประชารัฐ สัตถาผล
ไพสิฐ พิพัฒน์ฐิติกร
DTE
DTE
MTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
วงจรกรองความถี่โหมดกระแสหลายหน้าที่ที่มีความไวต่ออุณหภูมิต่ำสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36 (EECON-36) 11/12/2556-13/12/2556 -/-/621-624 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000033 5120290027
อาคม ลักษณะสกุล
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
มงคล หวังสถิตย์วงษ์
TE
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางวิศวกรรมกรณีศึกษาเรื่องการควบคุมแบบออโตจูน วารสารวิจัย มข.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 01/01/2556-31/03/2556 13/1/14-27 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610403000032 5502023910010
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
โปรแกรมคำนวณและวิเคราะห์สายนำสัญญาณไมโครสตริปด้วยวิธีการวนรอบของคลื่น การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 15/07/2556-16/07/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000031 5502023910010
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
โปรแกรมคำนวณสายนำสัญญาณไมโครสตริปสำหรับการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 27/03/2556-29/03/2556 -/-/237-240 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000030 5802025910031
5502023910010
ณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การวิเคราะห์วงจรช่องแคบตัวเหนี่ยวนำแบบไม่สมมาตรด้วยวิธีการวนรอบของคลื่น การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 36 (EECON-36) 11/12/2556-13/12/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000029 5120291025
โอภาส รักษาบุญ
DTE
ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
การพัฒนาชุดฝึกอบรมสำหรับการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบศูนย์การเรียน เรื่อง การออกแบบตัวควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ วารสาร มทร.อีสาน 01/07/2556-31/12/2556 6/2/44-58 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000028 5220290018
นำโชค วัฒนานัย
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
ชุดฝึกอบรมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000027 5320290041
สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การพัฒนาชุดประลองการเรียนรู้แบบ โครงงานเป็นฐานเรื่องการควบคุมอุณหภูมิ ด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดี การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000026 5502023910036
5320290025
กันตภณ มะหาหมัด
วิชาญ เพ็ชรทอง
DTE
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเรื่องการบูรณาการเซ็นเซอร์กับระบบสมองกลฝังตัว การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000025 5502023910010
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การศึกษาสภาพการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000024 5502023910028
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ PDCE สำหรับการเรียนวิชาปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000023 5120291033
สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องวงจรไมโครเวฟโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP Model การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000022 5220290042
ธวัช ชมภู
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
การพัฒนาชุดคู่มือการซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G โดยใช้การเรียนรู้เชิงประสบการณ์สำหรับวิศวกรปฏิบัติการ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000021 5502023910010
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน SMISEA สำหรับการเรียนการสอนเรื่องสายส่งความถี่สูง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000020 5320290074
กิตติ เสือแพร
DTE
มีชัย โลหะการ
TE
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ GUI-SCILAB ในการศึกษาการหาจุดศูนย์ถ่วงของภาพสองมิติในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000019 5502021910012
5502021910021
5402022812023
กังวาล พยัคฆกุล
ประชารัฐ สัตถาผล
ไพสิฐ พิพัฒน์ฐิติกร
DTE
DTE
MTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
ระบบวงจรจำลองค่าอุปกรณ์แบบลอยที่ เป็นอิสระจากอุณหภูมิ โดยใช้ DV-CCTA ที่ควบคุมด้วยกระแส การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000018 5502023910010
6002025910061
พินิจ เนื่องภิรมย์
สุรศักดิ์ อินทร์จันทร์
DTE
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
โปรแกรมจำลองสายอากาศไมโครสตริปแพตช์โดยใช้วิธีการวนรอบของคลื่น การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000017 5702025910031
ประสงค์ บรรจงเพียร
DTE
ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
การพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนระดับมัธยม The 3rd National and International Graduate Study Conference 2013 Creative Education ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพ 09/05/2556-10/05/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000016 5220190051
ประเสริฐ แก้วแจ่ม
DPRD
สุราษฎร์ พรมจันทร์
TM
รูปแบบการจัดกระบวนการสอนรายวิชาเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2557-30/09/2557 25/87/ OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610403000015 5320190019
สิริพร เอี่ยมวิลัย
DPRD
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
สุราษฎร์ พรมจันทร์
CED
TM
การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีการคัดกรองจริตและให้คำปรึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 //439-444 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000014 5502015910057
ภริดา ภู่ศิริ
DPRD
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
TM
การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบกระบวนพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบรู้เรียนหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 //427-432 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000013 5220190044
บุษราคัม ทองเพชร
DPRD
สมคิด แซ่หลี
สุราษฎร์ พรมจันทร์
CED
TM
การพัฒนากระบวนการดำเนินงานสำหรับระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2557-29/11/2557 -/-/373-378 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000012 5402015910023
ประเทียบ พรมสีนอง
DPRD
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
TM
การประเมินความความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2557-29/11/2557 -/-/367-372 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000011 5220190044
บุษราคัม ทองเพชร
DPRD
สมคิด แซ่หลี
สุราษฎร์ พรมจันทร์
CED
TM
การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ E-ERPAI การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2557-29/11/2557 -/-/295-300 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000010 5120281539
ธัญภพ ศิริมาศเกษม
MTE
ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
การควบคุมสมดุลของเหลวแบบฟัซซีสไลด์ดิงโหมด การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา 10/05/2556-10/05/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000009 5320280539
รจเรศ ราชบุรี
MTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเรื่องวงจรกรองความถี่ไมโครเวฟสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 08/09/2556-08/09/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000008 วรพจน์ ศรีวงษ์คล
TM
การประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษา ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์การกีฬา การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/251-256 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000007 5220280522
เมธี สุคนธรัตน์
MTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาชุดสื่อการสอนปฏิบัติการเรื่องวิศวกรรมสายส่งความถี่สูง การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา 10/05/2556-10/05/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000006 5402022858023
นิรันดร์ ชุมสาย ณ อยุธยา
MTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการออกแบบวงจรดิจิตอล การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000005 5402022857043
อิศรา โตอดิเทพย์
MTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม HMI/SCADA การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000004 5320280539
รจเรศ ราชบุรี
MTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเรื่องวงจรกรองความถี่ไมโครเวฟ สำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000003 5320281545
มนัส หมิดหวัง
MTE
ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
การควบคุมลูกบอลบนคานแบบฟัซซี่สไลด์ดิ้งโหมด การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000002 จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
TE
การพัฒนาชุดปฏิบัติการแบบบูรณาการ เรื่องระบบการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610403000001 5402061811091
ภาณุวัฒน์ คงแสง
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2556-30/09/2556 25/87/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610402000016 5320183188
มนตรี เตียวเจริญพร

พรจิต ประทุมสุวรรณ
วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
สันติ หุตะมาน
TM
TM
TM
การสร้างชุดประลองการควบคุมระดับน้ำ โดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดีและฟัซซีผ่านโปรแกรมแลปวิว การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/69-74 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610402000009 ณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
สุรวุฒิ ยะนิล
เชาวลิต ถาวรสิน
TM
TM
TM
การออกแบบสร้างแม่พิมพ์เพื่อการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการขึ้นรูปลึก การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/109-114 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610402000008 สุรวุฒิ ยะนิล
อภิชาติ ศรีประดิษฐ
TM
TM
การศึกษาอิทธิพลของรัศมีปลายพันช์ของกระบวนการขึ้นรูปแบบรีดไหลกลับหลังสำหรับถ้วยทรงกระบอกผนังบาง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 28/11/2556-29/11/2556 -/-/103-108 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610402000007 5320181042
พัฒนา มุธิตา
MTM
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดบทเรียนช่วยสอนระบบออนไลน์เรื่องเครื่องจักรไอน้ำ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2556-30/09/2556 25/87/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610402000006 5020180054
วีรพล ทองคุปต์
MTM
บัณฑิต สุขสวัสดิ์
TM
การสร้างชุดทดลองการสั่นสะเทือนอย่างง่าย วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 01/09/2556-30/09/2556 /2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610402000005 5220181027
มนตรี ทรัพย์มี
MTM
การสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้ารถยนต์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/10/2556-31/12/2556 23/88/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610402000004 5220181142
ชนะ แซ่ลิ่ม
MTM
การสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะอาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/10/2556-31/12/2556 26/88/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610402000003 5402041856049
พิสิษฐ์ ทองงาม
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
Google Apps for Education นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 01/09/2556-31/01/2557 7/3/103-112 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610402000002 5402041856049
พิสิษฐ์ ทองงาม
MTCT
จรัญ แสนราช
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วารสารวิจัยทางการศึกษา 01/10/2556-31/01/2557 8/2/117-190 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610402000001 5320792020
วิมาน ใจดี
DTCT
จรัญ แสนราช
CED
การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือช่วยจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้างโดยใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีระบบเสริมศักยภาพบนเว็บ วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 01/07/2557-31/12/2557 6/12/91-105 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000094 กิตติ เสือแพร
มีชัย โลหะการ
TE
TE
การเปรียบเทียบผลของวิธีสอนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์กับวิธีการสอนปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26/06/2558-26/06/2558 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000093 5702024810076
สังวรณ์ กิตติวิทยาพงศ์
MTE
จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
TE
ชุดทดลองการวัดแบบรูปการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสายอากาศ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26/06/2558-26/06/2558 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000092 5802025910031
5702024810084
5402023910045
ณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ
สุปัญญา สิงห์กรณ์
สุรศักดิ์ สวัสดิรักษ์กุล
DTE
MTE
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การออกแบบวงจรแบ่งกำลังไฟฟ้าวิลคิลสันแบบสมมาตรโดยใช้สายส่งไมโครสตริปสำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมไมโครเวฟ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26/06/2558-26/06/2558 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000091 5320280554
เอกพันธุ์ พาเจริญ
MTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สายอากาศไมโครสตริป สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26/06/2558-26/06/2558 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000090 5702025910074
วารินี วีระสินธุ์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ MIASCE สำหรับการศึกษาด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26/06/2558-26/06/2558 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000089 570205910023
พิชิต อ้วนไตร
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานแบบ DAPOA สำหรับการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26/06/2558-26/06/2558 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000088 มนต์ชัย เทียนทอง
CED
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกรูปูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี 01/01/2557-30/06/2557 4/1/1-11 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000087 5120790118
อรรถพล กาญจนพงษ์พร
DTCT
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
มนต์ชัย เทียนทอง
CED
CED
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ระหว่าง KWL-plus ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบเว๊บเควสท์ โดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงในการศึกษาพัฒนาการที่ได้จากการเรียน วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 01/07/2557-31/12/2557 10/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000086 5320290025
วิชาญ เพ็ชรทอง
DTE
พิเชษฐ์ จันทวี
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
TE
การพัฒนาชุดทดลองระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องตัวควบคุม PID การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26/06/2558-26/06/2558 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000085 5120291033
สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาชุดสาธิตการกำเนิดแรงดันไฟฟ้าสำหรับประยุกต์ใช้ในรายวิชาหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26/06/2558-26/06/2558 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000084 5502041810021
ทิพวรรณ มีพึ่ง
MTCT
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพสำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 22/05/2557-23/05/2557 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000083 5120291033
สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26/06/2558-26/06/2558 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000082 5502023910010
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาชุดการสอนเรื่องวงจรช่องแคบในท่อนำคลื่น การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 26/06/2558-26/06/2558 // OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000081 5120291090
อลงกรณ์ พรมที
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรื่องสมการแม็กซ์เวลล์ คลื่นระนาบ และกําลังไฟฟ้าของคลื่น โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ของ SATADE Model วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/177-186 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000080 5502023910010
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาอัลกอริทึมแบบใหม่ของวิธีการวนรอบคลื่นสำหรับวงจรไมโครเวฟ ในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2558-31/12/2558 25/3/349-360 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000079 มงคล หวังสถิตย์วงษ์
TE
รูปแบบการเสริมสร้างการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2558-30/06/2558 27/94/97-105 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000078 สยาม แกมขุนทด
TTC
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย มาตรฐานเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้าง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/175-784 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000077 มงคล หวังสถิตย์วงษ์
TE
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานสายการผลิต กลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2558-30/06/2558 27/94/87-96 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000076 กฤตยา ทองผาสุข
TE
ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคล ต่อการจัดการเอกสารของกลุ่ม วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 01/04/2558-30/06/2558 15/2/8-20 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000075 กฤตยา ทองผาสุข
TE
พฤติกรรมการจัดการเอกสารส่วนบุคคลในเครื่องคอมพิวเตอร์ วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/04/2558 25/1/113-126 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000074 กิตติศักดิ์ แพบัว
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
TE
การวิเคราะห์การแผ่พลังงานจากแหล่งกําเนิดบนวัสดุ พื้นผิว อิมพีแดนซ์โค้งทรงกระบอกโลหะสําหรับระบบอาร์เอฟไอดีย่านความถี่ยู เอชเอฟ วารสารวิศวสารลาดกระบัง 01/01/2558-31/03/2558 32/1/13-18 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000073 5502023910036
กันตภณ มะหาหมัด
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพสำหรับการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษา : กรณีศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 01/04/2558-30/06/2558 7/2/74-91 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000072 พานิช วุฒิพฤกษ์
สันชัย อินทรพิชัย
TTC
TTC
คุณสมบัติด้านกำลังของดินเหนียวผสมโฟมซีเมนต์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2557-31/08/2557 24/2/234-246 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000071 5320290017
สันติ หุตะมาน
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงาน เป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยง สำหรับวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 01/04/2558-30/06/2558 17/2/108-122 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000070 พานิช วุฒิพฤกษ์
สันชัย อินทรพิชัย
TTC
TTC
การปรับปรุงกำลังดัดของทรายซีเมนต์บดอัดด้วยเส้นใยโพลีโพรพีลีน วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2557-30/04/2557 24/1/43-55 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000069 พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การค้นหาย่านการล็อกของวงจรหารความถี่จํานวนคี่ที่อาศัยวงจรออสซิลเลเตอร์แบบผ่อนคลายที่มีการอินเจ็คชั่นล็อก วิศวสารลาดกระบัง 30/04/2558-30/06/2558 32/2/7-12 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000068 พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
เอกกมล บุญยะผลานันท์
TE
TE
ชุดวัดความสม่ำเสมอของคอมมิวเตเตอร์ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์ วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2558-31/08/2558 25/2/211-217 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000067 ชูชาติ สีเทา
TE
การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับโปรแกรมตรวจสอบ การเขียน TWP วิชาการประมวลผลภาพดิจิตอล ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/324-330 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000066 มีชัย โลหะการ
เอกกมล บุญยะผลานันท์
TE
TE
ผลกระทบของวินโดว์ฟังก์ชันในการตรวจจับความผิดพร่องมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/04/2558 25/1/21-32 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000065 จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
นริศร แสงคะนอง
วัฒนา แก้วมณี
TE
TE
TE
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/299-304 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000064 5602025910059
นุชนาฏ ชุ่มชื่น
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ KWSLPA สำหรับการสอนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/293-298 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000062 5502023910036
5702024811013
5802025910022
กันตภณ มะหาหมัด
รมณ ทองศรี
อุดมศักดิ์ แก้วมรกต
DTE
MTE
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สำหรับการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/260-265 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000061 สิริชัย จันทร์นิ่ม
TE
การจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์สายงานซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/254-259 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000060 ชัยณรงค์ เย็นศิริ
TE
การพัฒนามาตรฐานอาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ สาขาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/248-253 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000059 ชูชาติ สีเทา
TE
การจัดทำมาตรฐานอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/223-229 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000058 5502022847080
สุริยันต์ พรหมคช
G-MTE
จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
นริศร แสงคะนอง
วัฒนา แก้วมณี
TE
TE
TE
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีจัดการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกับวิธีจัดการเรียนแบบปกติในรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ. 2546 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/156-161 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000057 5502023910036
5802025910022
กันตภณ มะหาหมัด
อุดมศักดิ์ แก้วมรกต
DTE
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
TE
การพัฒนาโปรแกรมจำลองสามมิติเพื่อประเมินสมรรถนะการใช้มัลติมิเตอร์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟ้า ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/08/2557-06/11/2557 -/-/156-161 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000056 5602025910032
นิพนธ์ ทางทอง
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
การพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมสายอากาศโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ MISDOP ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/150-155 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000055 5502023910010
พินิจ เนื่องภิรมย์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการเรื่องคลื่นยืนบนสายส่งความถี่สูง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/139-143 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000054 5702025910015
กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรณีศึกษาภาคกลางตอนบน 1 ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/133-138 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000053 5320290074
กิตติ เสือแพร
DTE
มีชัย โลหะการ
TE
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/127-132 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000052 5320290074
กิตติ เสือแพร
DTE
ปณิตา วรรณพิรุณ
มีชัย โลหะการ
MET
TE
กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยระบบการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและทักษะการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/121-126 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000051 นำโชค วัฒนานัย
พงศธร ชมทอง
สรุจ พันธุ์จันทร์
TE
TE
TE
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงงานพิเศษกรณีศึกษา : นักศึกษาครุศาสตร์ไฟฟ้าหลักสูตรต่อเนื่อง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/115-120 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000050 5702024857111
บุรินทร์ ยอดวงศ์
MTE
วัฒนา แก้วมณี
TE
วาวล์ควบคุมอัตราการไหลราคาประหยัดสำหรับชุดสาธิตเซลล์เชื้อเพลิง ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2561-06/11/2561 -/-/29-33 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000049 5702024857111
บุรินทร์ ยอดวงศ์
MTE
ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
วัฒนา แก้วมณี
เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
TE
TE
TE
TE
อินเวอร์เตอร์สามเฟสสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/236-28 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000048 5502021910012
5502021910021
5402022812023
กังวาล พยัคฆกุล
ประชารัฐ สัตถาผล
ไพสิฐ พิพัฒน์ฐิติกร
DTE
DTE
MTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
วงจรจำลองค่าอุปกรณ์แบบลอยที่สามารถควบคุมด้วยกระแสโดยใช้ DV-CCTA โครงสร้างแบบ BiCMOS ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/15-22 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000047 53202081511
อดิศักดิ์ สุวรรณมา
MTE
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
TE
TE
การจำลองแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/9-14 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000046 5220481021
ทวีศักดิ์ แสงวิไลทอง
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การติดตามผลการนำความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม CATIA V5 บริษัทนิวซิสเต็มเซอร์วิส การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 06/02/2557-06/02/2557 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000045 พงศธร ชมทอง
TE
สายอากาศอาร์เรย์สองแถบความถี่ใช้เทคนิคอินเตอร์ดิจิตอลบนพื้นฐานของสายอากาศไดโพล ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/3-8 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000044 5220481039
อมรัตน์ กองยอด
TEM
รวีวรรณ ชินะตระกูล
เสมอ เริงอนันต์
TEM
TEM
การศึกษาสภาพการดำเนินงานและความต้องการในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 01/05/2557-31/08/2557 13/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000043 5120291033
สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
การพัฒนาและออกแบบการเรียนการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคม เรื่องวงจรไมโครเวฟแบบพาสซีพโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/112-121 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000042 5320481020
ศิริรัตน์ ประถมประพัด
TEM
รวีวรรณ ชินะตระกูล
เสมอ เริงอนันต์
TEM
TEM
ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 01/05/2557-31/08/2557 13/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000041 5502023910010
5120291090
พินิจ เนื่องภิรมย์
อลงกรณ์ พรมที
DTE
DTE
สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
TE
โปรแกรมจำลองการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในโพรงตัวนำโดยวิธีของโมเมนต์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2557-31/08/2557 24/2/257-267 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000040 5320481079
อภิญญา ปานเดย์
TEM
รวีวรรณ ชินะตระกูล
TEM
การติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 01/09/2557-31/12/2557 13/3/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000039 5020490065
จรูญ เฉลิมทอง
DRD
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
รูปแบบการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 01/07/2557-31/12/2557 11/2(21)/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000038 5502023910028
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์
DTE
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
TE
TE
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการปทุมวัน 01/09/2557-31/12/2557 4/11/23-36 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000037 5220490014
ธรรมจักร์ ราชฉวาง
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม 01/07/2557-30/09/2557 26/91/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000036 5320493025
สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย
DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
มนต์ชัย เทียนทอง
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
CED
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนักเรียนอาชีวศึกษา แบบค่ายกิจกรรม ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ วารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม 01/09/2557-31/12/2557 8/1/71-77 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000035 5502061811112
ศิริพร หล้าอินตา
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/230-235 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000034 4620281545
มานพ ห่างภัย
MTE
ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
การควบคุมต่ำแหน่งของระบบบอลและบีมด้วยการควบคุมแบบฟัซซี วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2557-30/04/2557 24/1/1-14 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000033 5502061811066
เบ็ญจวรรณ มูลศรี
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การศึกษาความต้องการของบุคลากรในการใช้ระบบ School Information System Advance(SISA) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 06/11/2557-06/11/2557 -/-/208-216 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000032 5320492092
คมกฤช ขำยัง
TEM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาประลอง วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2557-30/09/2557 26/91/101-110 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000031 5220290018
นำโชค วัฒนานัย
DTE
ดวงกมล โพธิ์นาค
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
CED
TE
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานคุณลักษณะที่สำคัญด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 01/01/2557-30/04/2557 8/1/121-136 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000030 ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การศึกษาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค : การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์จำแนก Veridian E-Journal, Silpakorn University 01/01/2557-30/06/2557 7/1/649-650 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000029 5320492605
มุทิตา ชัยเพชร
DVTM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TEM
การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ วารสารพฤติกรรมศาสตร์ 01/01/2557-30/06/2557 20/1/85-96 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000028 5320493173
พิชัย วาจนสุนทร
DVTM
คณิต เฉลยจรรยา
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TM
TEM
การศึกษาองค์ประกอบและการประเมินระบบบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Veridian E-Journal, Silpakorn University 01/09/2557-31/12/2557 7/3/627-649 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000025 สันชัย อินทรพิชัย
TTC
การพัฒนารูปแบบการจัดการหน่วยงานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000024 จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
มงคล หวังสถิตย์วงษ์
ไพโรจน์ สถิรยากร
CED
TE
TEM
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูช่างด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2557-30/06/2557 5/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000023 5320281560
อิทธิกร ตั้งกิจเจริญพงษ์
MTE
ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
TE
การช่วยผู้พิการทางสายตาเดินทางโดยรถประจำทางด้วย GPS การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ 2557 12/06/2557-13/06/2557 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000022 5502052910022
ฉันทนา ปาปัดถา
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
รูปแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2557-30/06/2557 5/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000021 5502052910022
ฉันทนา ปาปัดถา
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในการศึกษาสร้างสรรค์บนเครือข่ายสังคม เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 01/05/2557-31/08/2557 8/2/56-69 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000020 5502022811018
ประสงค์ศักดิ์ สองศรี
MTE
ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
การวางแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบแสงสว่างไฟถนนสาธารณะ การประชุมวิชาการทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์ 2557 12/06/2557-13/06/2557 -/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000019 ปณิตา วรรณพิรุณ
ไพศาล จันทรังษี
MET
MET
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 01/01/2557-31/03/2557 20/1/13-22 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000018 5502052910081
อนุชิต อนุพันธ์
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การใช้ทรัพยากรในการเรียนร่วมกันผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2557-30/06/2557 5/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000017 5402052950025
ณัฐกานต์ ภาคพรต
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การเปรียบเทียบทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และไอซีที สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการประเมินตามสภาพจริงกับความคาดหวังในศตวรรษที่ 21 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 01/07/2557-31/12/2557 9/2/35-46 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000016 4920490028
ศุภกฤต โสภณจิตต์
DVTM
ปิยะ กรกชจินตนาการ
สุราษฎร์ พรมจันทร์
TM
TM
การพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักวิจัยและพัฒนาในสถาบันการอาชีวศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2557-30/06/2557 5/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000015 5402052910074
สกลนันท์ หุ่นเจริญ
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
MET
การประยุกต์ใช้ระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000014 5502052910049
นาวิน คงรักษา
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนเนคติวิซึมด้วยวิธีการปริทัศน์ความรู้ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000013 สุรวุฒิ ยะนิล
TM
การศึกษาการเกิดรอยติ่งของกระบวนการดึงขึ้นรูปลึกของถ้วยทรงกระบอกกลม ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/94-102 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000012 5502052910081
อนุชิต อนุพันธ์
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์คอมพิวติง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2557-31/12/2557 5/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000011 สุรวุฒิ ยะนิล
TM
แบบจำลองความเค้นของสลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดเสาไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/88-93 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000010 5402052910091
อดิเรก เยาว์วงศ์
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
การสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษา วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 01/12/2556-31/05/2557 7/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000009 พรจิต ประทุมสุวรรณ
วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
สันติ หุตะมาน
TM
TM
TM
การสร้างชุดประลองที่ใช้ในการเรียนแบบโครงงานเป็นฐานเรื่องการควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีผ่านโปรแกรม MATLAB ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 06/11/2557-06/11/2557 -/-/62-67 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610329000008 5402052910058
ประทีป เลิศชัยประเสริฐ
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การศึกษาสภาพการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2557-30/06/2557 5/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610329000007 คณิต เฉลยจรรยา
ชัยวิชิต เชียรชนะ
TM
TEM
การศึกษาองค์ประกอบและการประเมินระบบบริหารคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบทุกคนมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Veridian E-Journal Silpakorn University 01/09/2557-31/12/2557 7/3/627-649 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000006 คณิต เฉลยจรรยา
TM
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนงานให้กับหัวหน้างานสายการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2557-30/09/2557 26/91/86-93 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000005 คณิต เฉลยจรรยา
TM
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ตอนที่ 3) วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2557-30/09/2557 26/91/3-12 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000004 คณิต เฉลยจรรยา
TM
การจัดการทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอนที่ 1) วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/01/2557-31/03/2557 26/89/3-17 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000003 คณิต เฉลยจรรยา
TM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานใหม่ สาขาบริหารธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2557-30/06/2557 26/90/72-79 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000002 คณิต เฉลยจรรยา
TM
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2557-30/06/2557 26/90/57-64 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610329000001 คณิต เฉลยจรรยา
TM
การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ตอนที่ 2) วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2557-30/06/2557 26/90/3-16 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000097 540205291011
อรรนพ ปิยะสินธ์ชาติ
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
รูปแบบการบริหารโครงการแบบคล่องตัว สำหรับโครงการการเรียนรู้เคลื่อนที่แบบอัจฉริยะ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2557-30/06/2557 5/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000096 5402052910082
สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ซพพลายเซน วารสารปัญญาภิวัฒน์ 01/07/2557-31/08/2557 6/1-2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000095 คณิต เฉลยจรรยา
TM
การพัฒนาสมรรถนะแรงงานใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/10/2557-31/12/2557 27/92/62-69 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000094 คณิต เฉลยจรรยา
สมภพ ตลับแก้ว
TM
TM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรสำหรับธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบริการ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2557-30/09/2557 26/91/71-77 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000093 5120291082
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
DTE
มนตรี ศิริปรัชญานันท์
TE
วงจรกำเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โดยใช้ CCCFTA เพียงตัวเดียวและใช้ อุปกรณ์พาสซีฟแบบต่อลงกราวนด์ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2560-30/04/2560 25/1/45-52 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000092 คณิต เฉลยจรรยา
TM
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ในระบบเชื้อเพลิงร่วม (DDF) ในรถยนต์ดีเซล วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/03/2557-31/12/2557 5/ 2/177-184 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000091 5402023910045
สุรศักดิ์ สวัสดิรักษ์กุล
DTE
ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
TE
โปรแกรมตรวจวัดประสิทธิภาพและควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สําหรับการอนุรักษ์พลังงาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2560-30/06/2560 6/1/122-129 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000090 5502052910014
จักรีรัตน์ แสงวารี
DICT
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิดทัลทาง วารสารเกษมบัณฑิต 01/07/2557-31/12/2557 15/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000089 5402052950106
ปิยะ ถิรพันธุ์เมธี
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
การพัฒนารูปแบบเฟรมเวิร์คธนาคารข้อสอบบนระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 01/09/2557-30/09/2557 8/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000088 5320190043
นาตยา แก้วใส
DPRD
ปิยะ กรกชจินตนาการ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
TM
TM
การพัฒนาครูฝึกช่างอุตสาหกรรมสำหรับคนหูหนวก วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2557-31/08/2557 24/2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000087 5120190037
ธัชญา แสงศรี
DPRD
ปิยะ กรกชจินตนาการ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
TM
TM
กระบวนการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพของครูผู้ช่วย วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 01/10/2557-31/12/2557 16/4/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000086 ปณิตา วรรณพิรุณ
เจือจันทน์ วัฒกีเจริญ
ไพศาล จันทรังษี
MET
MET
MET
ความคิดเห็นต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ คลาวด์คอมพิวติงและโมบายแอพพิเคชัน เพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก วารสารพยาบาลศาสตร์ 17/11/2558-17/11/2558 33/Suppl 1/66-76 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000085 5402052950084
พินันทา ฉัตรวัฒนา
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
รูปแบบการสอนอัจฉริยะเชิงสร้างสรรค์บนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 01/04/2558-30/06/2558 8/2/88-101 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000084 5702052910012
ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2558-31/08/2558 27/95/9-15 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000083 5602052956021
ธัญธรณ์ อมรกิจภิญโญ
S-DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
รูปแบบการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านกูเกิ้ลคลาวด์คอมพิวติ้ง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 วารสารศึกษาศาสตร์ 01/05/2558-31/08/2558 26/2/84-91 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000082 5402052910040
นิมารูนี หะยีวาเงาะ
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 01/05/2558-31/08/2558 26/2/53-66 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000081 5602052910030
ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
รูปแบบการพัฒนาแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 01/01/2558-31/03/2558 17/1/24-32 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000080 5402052910074
สกลนันท์ หุ่นเจริญ
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของโรงพยาบาล วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 01/01/2558-30/06/2558 5/1/72-83 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000079 5702052910047
วัจนารัตน์ ควรดี
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2558-31/08/2558 27/93/12-20 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000078 กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อินฟอร์เมชั่น 01/01/2558-30/06/2558 22/1/49-58 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000077 5902042956077
อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา
S-DTCT
กานดา พูนลาภทวี
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
MET
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 01/01/2558-30/06/2558 /1/147-156 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000076 5320580052
สิทธิศักดิ์ ชมจันทร์
MET
ปณิตา วรรณพิรุณ
MET
การพัฒนาหนังสืออิเล็คทรอนิกส์มัลติมีเดียแบบภาพสองมิติและสามมิติ เรื่องรูปเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 6/2/162-171 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000075 5320580011
กุลธวัช สมารักษ์
MET
ปณิตา วรรณพิรุณ
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษาด้วยวิดีโอแชร์ริง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/205-214 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000074 5220580020
ศรัณย์ จารุชิตโสภณ
MET
ปณิตา วรรณพิรุณ
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
MET
ผลของการใช้บทเรียนบนเว็บโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 6/2/220-227 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000073 5120580047
ต่อยศ นาคะนาท
MET
ปณิตา วรรณพิรุณ
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้รายการโทรทัศน์ครู (Teacher TV) สำหรับครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 6/2/204-211 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000072 5502052910073
สุริยะ พุ่มเฉลิม
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
การออกแบบรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 6/2/49-57 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000071 5602052956102
วาฤทธิ์ กันแก้ว
S-DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/151-158 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000070 5602052956056
ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/151-158 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000069 5602052956030
นิพาดา ไตรรัตน์
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การออกแบบรูปแบบรายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/105-113 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000068 560205296013
จารุมน หนูคง
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/105-113 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000067 5502052910081
อนุชิต อนุพันธ์
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/62-67 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000066 5602052910056
มณีรัตน์ ภารนันท์
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเว็บเซอร์วิสด้วยเทคนิคปริภูมิเวกเตอร์ สำหรับสนับสนุนการออกแบบการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 6/2/124-134 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000065 5602052956072
ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์
S-DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
MET
การออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 /2/12-18 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000064 5220591027
เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์
S-DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กานดา พูนลาภทวี
MET
MET
การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/78-87 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000063 5320592115
ชลิดา ทรงประสิทธิ์
S-DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/53-61 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000062 5220591118
ทิพวัลย์ ขันธมะ
S-DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กานดา พูนลาภทวี
MET
MET
การพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 6/2/135-143 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000061 5220590045
สุภชัย ศรีนวล
DET
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหนับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2558-30/09/2558 27/95 /- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000060 5220591035
วิภา จักรชัยกุล
S-DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการมอดูลการเรียน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 6/2/77-86 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000059 5120590046
เสาวคนธ์ ชูบัว
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
กานดา พูนลาภทวี
MET
MET
การพัฒนาระบบทีมงานเสมือนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาในการพัฒนาโครงการทางระบบสารสนเทศ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 6/2/77-86 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000058 5120581078
สุภาวดี ชินวงศ์
MET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมพนักงานส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม และอาหารในสถานประกอบการร้านอาหาร วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/168-176 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000057 ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การสร้างชุดฝึกประกอบตัวเรือนแหวนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1 /45-52 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000056 5120581100
หทัยรัตน์ บรรจงเมือง
MET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เรื่อง การทําเครื่องเงิน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/26-34 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000055 5120581144
ศักรินทร์ ศรีทอง
MET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพรื่องมหาสวัสดิ์บ้านเรากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 6/2/212-219 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000054 5120581102
พิริยาภรณ์ ฉายรังษี
MET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อการจัดทำสมุดบันทึก สาขาวิชาช่างทองหลวงกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 6/2/172-179 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000053 5120590076
หาญศึก เล็บครุฑ
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา วารสารการวิจัย 01/07/2558-31/12/2558 /2/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000052 5120581182
โอชา ทองแก้วกูล
MET
ธีรพงษ์ วิริยานนท์
MET
การพัฒนาสมุดบันทึกงาน (Log book) ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาช่างทองหลวง วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/07/2558-31/12/2558 6/2/144-151 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000051 5020590062
กุลรภัส เทียมทิพร
DET
กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
MET
การเผยแพร่และการยอมรับระบบสารสนเทศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000050 5502052910065
สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์
DICT
พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
MET
การออกแบบการเรียนรู้แบบเบญจขันธ์ ด้วยวิธีปุจฉาวิสัชนาบนโมบายเลินนิ่ง เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22/01/2558-23/01/2558 0/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000049 5902042956026
พงษ์ดนัย จิตตวิสุทธิกุล
S-DTCT
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
CED
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บตามฐานสมรรถนะรายวิชาทฤษฎีภาพเคลื่อนไหวร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 26/11/2558-26/11/2558 0/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000048 570204180046
ธีระ แสนทวีสุข
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
การเขียนโปรแกรมเกมด้วย Stencyl การเรียนรู้ในแบบศตวรรษที่ 21 วารสารสารสนเทศ 01/01/2558-30/06/2558 14/1/9-21 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000047 5402052910015
กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
การพัฒนากรอบเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติของนักสื่อสารมวลชนดิจิทัล ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22/01/2558-23/01/2558 0/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000046 5702041810038
สุขิตา บุญร่วม
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
การนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง มาใช้ประกอบสื่อการเรียนรู้บนเทคโนโลยีการ ประมวลผลแบบก้อนเมฆ วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 01/05/2558-31/08/2558 9/2/38-44 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000045 5320592032
วิชญา รุ่นสุวรรณ์
DET
ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
รูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ วารสารปัญญาภิวัฒน์ 01/05/2558-31/08/2558 7/2 /169-181 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000044 57020410097
หทัยชนก เชื่อมกลาง
MTCT
ดวงกมล โพธิ์นาค
CED
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GPRS ร่วมกับแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการความรู้ข้อมูลและข่าวสาร ส่งเสริมการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา -31/03/2558 27/93/21-27 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000043 5502052910022
ฉันทนา ปาปัดถา
DICT
ณมน จีรังสุวรรณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
คุณลักษณะนักสื่อมวลชนดิจิทัลและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักสื่อมวลชนในยุคหลอมรวมสื่อ ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22/01/2558-23/01/2558 0/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000042 5702042910044
เล็กฤทัย ขันทองชัย
DTCT
จรัญ แสนราช
CED
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน ที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิง ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารจันทรเกษมสาร 01/07/2558-31/12/2558 2/41/87-94 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000041 5702042910010
วีณา คงพิษ
DTCT
จรัญ แสนราช
CED
การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 01/10/2558-31/12/2558 12/2/44-83 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000040 5502052910014
จักรีรัตน์ แสงวารี
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
เกณฑ์คุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22/01/2558-23/01/2558 0/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000039 5320792095
รุ่งกานต์ สุขลิ้ม
DTCT
กฤช สินธนะกุล
จรัญ แสนราช
CED
CED
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บด้วยระบบสื่อหลายมิติแบบปรับตัว ตามแบบการเรียนรู้ของเดวิด คอล์บ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล วารสารครุศาสตร์อุตสหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-31/12/2558 14/1/76-82 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000038 5402052950076
สิทธิชัย ลายเสมา
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
ระบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกันด้วยทีมเสมือนในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบยูบิควิตัส ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22/01/2558-23/01/2558 0/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000037 5020790027
นฏกร ประมายันต์
DTCT
จรัญ แสนราช
สรเดช ครุฑจ้อน
CED
CED
การพัฒนาระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 01/01/2558-30/04/2558 7/1/58-70 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000036 5320792129
กรรณิกา ทองพันธ์
DTCT
จรัญ แสนราช
สุธิดา ชัยชมชื่น
CED
CED
การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ R2D2 ผ่านทางแผนที่ความรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูของผู้เรียน วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 01/01/2558-30/04/2558 7/1/13-28 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.40
610328000035 5402052950068
นพดล ผู้มีจรรยา
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
ระบบการจัดการเรียนรู้ยูบิควิตัสแบบเสริมศักยภาพ ประชุมวิชาการระดับชาติโสตฯ– เทคโนฯสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22/01/2558-23/01/2558 0/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000034 5320492019
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
DVTM
มนต์ชัย เทียนทอง
ไพโรจน์ สถิรยากร
CED
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดระบบการฝึกงานนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรม โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2558-30/09/2558 27/95/81-88 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000033 5402052950025
ณัฐกานต์ ภาคพรต
DICT
ปณิตา วรรณพิรุณ
ปรัชญนันท์ นิลสุข
MET
MET
ผลการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยรูปแบบการเรียน การสอนแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงตาม หลักการการศึกษาบันเทิง ประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 22/01/2558-23/01/2558 0/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000032 5320492514
ปวีณกร แป้นกลัด
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวิชาชีพ แบบฐานสมรรถนะ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2558-30/09/2558 27/95/61-73 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000031 5320492597
รุ่งทิวา สลากัน
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
มนต์ชัย เทียนทอง
TEM
CED
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/07/2558-30/09/2558 27/95/53-60 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000030 มนต์ชัย เทียนทอง
CED
การศึกษาการรับรู้และทัศนคติในการดำเนินงานกรีนไอทีสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ 01/07/2558-31/12/2558 8/2/31-41 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000029 มนต์ชัย เทียนทอง
CED
แนวทางการดำเนินงานกรีนไอทีสาหรับสถาบันอุดมศึกษา Veridian E-Journal, Silpakorn University 01/01/2558-30/04/2558 8/1/215-228 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000028 5220492093
สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์
DVTM
มนต์ชัย เทียนทอง
ไพโรจน์ สถิรยากร
CED
TEM
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษา จากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/05/2558-31/08/2558 25/2/289-298 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000027 มนต์ชัย เทียนทอง
CED
การศึกษาบริบท ปัญหา และความต้องการของสมาชิกเครือข่ายสื่ออีดีแอลทีวีต่อการใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนการสอน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 01/05/2558-31/08/2558 9/2/87-96 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000026 5320190019
สิริพร เอี่ยมวิลัย
DPRD
จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
สุราษฎร์ พรมจันทร์
CED
TM
การประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อหลายมิติแบบปรับตัวร่วมกับเทคนิคการให้คำปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/01/2558-31/03/2558 27/93/37-44 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000025 5702015910012
ทรงนคร การนา
DPRD
สุราษฎร์ พรมจันทร์
TM
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสอนสำหรับนักศึกษาครูช่าง การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 26/11/2558-26/11/2558 0/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000024 5402015910023
ประเทียบ พรมสีนอง
DPRD
ปิยะ กรกชจินตนาการ
วรพจน์ ศรีวงษ์คล
TM
TM
การพัฒนารูปแบบการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/01/2559-31/03/2559 28/96/42-54 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000023 5402015911020
เบญจรัตน์ ราชฉวาง
DPRD
ปิยะ กรกชจินตนาการ
TM
การประเมินผลการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 01/04/2558-30/04/2558 9/พิเศษ/322-337 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000022 คณิต เฉลยจรรยา
TM
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/09/2558-31/12/2558 25/3/459-466 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000021 คณิต เฉลยจรรยา
TM
การสร้างรูปแบบเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมรองรับบุคลากรต่างชาติในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2558-30/06/2558 27/94/64-72 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000020 คณิต เฉลยจรรยา
TM
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/01/2558-31/03/2558 27/93/97-104 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000019 5223481051
ธีรดลน์ ศรีรอด
MCEM
การุณ ใจปัญญา
ศักดา กตเวทวารักษ์
TTC
TTC
ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2558 6/1/114-121 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000018 สันชัย อินทรพิชัย
TTC
การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/04/2558-30/06/2558 27/94/27-32 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000017 5402011620101
5402011620047
วัชรพันธ์ อินทมาศ
เจษฎา วรรณศรี
TM
TM
สุรวุฒิ ยะนิล
TM
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 26/11/2558-26/11/2558 0/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000016 พานิช วุฒิพฤกษ์
สยาม แกมขุนทด
สันชัย อินทรพิชัย
TTC
TTC
TTC
ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/04/2558 25/1/11-20 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000015 สุรวุฒิ ยะนิล
TM
การศึกษาอิทธิพลของแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์เพื่อลดรอยย่นในการขึ้นรูปลึกถ้วยสี่เหลี่ยม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 26/11/2558-26/11/2558 0/-/- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000014 สันติ หุตะมาน
TM
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 26/11/2558-26/11/2558 0//- OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.20
610328000013 5320481103
สาธิมา สิทธิกูล
TEM
ชัยวิชิต เชียรชนะ
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การประเมินความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 01/01/2558-30/06/2559 6/1/19-25 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.80
610328000012 5320492035
กิตติ จันทรา
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของครูอาชีวศึกษา วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ 01/01/2558-30/06/2558 8/1/80-88 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000011 5220492085
วัชรินทร์ รักเสนาะ
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนารูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ 01/01/2558-30/06/2558 8/1/80-88 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000010 5220490030
ชัยยศ ดำรงกิจโกศล
DVTM
พิสิฐ เมธาภัทร
ไพโรจน์ สถิรยากร
TEM
TEM
การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ 01/01/2558-30/06/2559 8/1/80-88 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000009 5320492019
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน
DVTM
มนต์ชัย เทียนทอง
ไพโรจน์ สถิรยากร
CED
TEM
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดระบบการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาเกษตรกรรมโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์แบบปรับปรุง 01/07/2558-30/09/2558 27/95/81-88 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000005 5320493090
กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก
DVTM
คณิต เฉลยจรรยา
พิสิฐ เมธาภัทร
สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
TM
TEM
TEM
HAKIM ADI วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/01/2558-31/03/2558 27/93 /71-79 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000004 คณิต เฉลยจรรยา
TM
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ของประเทศไทย วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 01/01/2558-31/03/2558 27/93/63-70 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60
610328000003 5320181026
ประเชิญ โพธิ์หอม
MTM
บัณฑิต สุขสวัสดิ์
TM
asd วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร 01/01/2558-30/06/2558 9/1/134-146 OWNED ELITEPRIV8 by https://t.me/fuuueuee 0.60