ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610329000005
ชื่อผลงาน : การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ตอนที่ 3)
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2557 - 30/09/2557
ฉบับที่ : 91
เล่มที่ : 3-12
ค่าน้ำหนัก : 0.60