ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610329000012
ชื่อผลงาน : รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์คอมพิวติง
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ณมน จีรังสุวรรณ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายอนุชิต อนุพันธ์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2557 - 31/12/2557
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.80