ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610329000031
ชื่อผลงาน : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานคุณลักษณะที่สำคัญด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายนำโชค วัฒนานัย
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2557 - 30/04/2557
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : 121-136
ค่าน้ำหนัก : 0.60