ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610328000014
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ดร.สันติ หุตะมาน
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 26/11/2558 - 26/11/2558
ฉบับที่ :
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20