ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610329000038
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการปทุมวัน
อาจารย์ที่เข้าร่วม : พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/09/2557 - 31/12/2557
ฉบับที่ : 11
เล่มที่ : 23-36
ค่าน้ำหนัก : 0.60