ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610329000047
ชื่อผลงาน : การจำลองแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายอดิศักดิ์ สุวรรณมา
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 06/11/2557 - 06/11/2557
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : 9-14
ค่าน้ำหนัก : 0.20