ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610329000053
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายกิตติ เสือแพร
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 06/11/2557 - 06/11/2557
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : 127-132
ค่าน้ำหนัก : 0.20