ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610329000062
ชื่อผลงาน : การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สำหรับการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : กันตภณ มะหาหมัด
รมณ ทองศรี
นายอุดมศักดิ์ แก้วมรกต
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 06/11/2557 - 06/11/2557
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : 260-265
ค่าน้ำหนัก : 0.20