ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610329000064
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ KWSLPA สำหรับการสอนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นุชนาฏ ชุ่มชื่น
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 06/11/2557 - 06/11/2557
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : 293-298
ค่าน้ำหนัก : 0.20