ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610328000017
ชื่อผลงาน : เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
นักศึกษาที่เข้าร่วม : วัชรพันธ์ อินทมาศ
เจษฎา วรรณศรี
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 26/11/2558 - 26/11/2558
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20