ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610329000080
ชื่อผลงาน : การพัฒนาอัลกอริทึมแบบใหม่ของวิธีการวนรอบคลื่นสำหรับวงจรไมโครเวฟ ในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นักศึกษาที่เข้าร่วม : พินิจ เนื่องภิรมย์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/09/2558 - 31/12/2558
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ : 349-360
ค่าน้ำหนัก : 0.80