ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610329000083
ชื่อผลงาน : การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายสมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 26/06/2558 - 26/06/2558
ฉบับที่ :
เล่มที่ :
ค่าน้ำหนัก : 0.20