ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610402000004
ชื่อผลงาน : การสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะอาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
อาจารย์ที่เข้าร่วม :
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายชนะ แซ่ลิ่ม
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/10/2556 - 31/12/2556
ฉบับที่ : 88
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.60