ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610402000008
ชื่อผลงาน : การศึกษาอิทธิพลของรัศมีปลายพันช์ของกระบวนการขึ้นรูปแบบรีดไหลกลับหลังสำหรับถ้วยทรงกระบอกผนังบาง
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
นายอภิชาติ ศรีประดิษฐ
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 28/11/2556 - 29/11/2556
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : 103-108
ค่าน้ำหนัก : 0.20