ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610402000016
ชื่อผลงาน : การสร้างชุดประลองการควบคุมระดับน้ำ โดยใช้ตัวควบคุมแบบพีไอดีและฟัซซีผ่านโปรแกรมแลปวิว
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.พรจิต ประทุมสุวรรณ
รศ.ดร.วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
ดร.สันติ หุตะมาน
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายมนตรี เตียวเจริญพร
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 28/11/2556 - 29/11/2556
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : 69-74
ค่าน้ำหนัก : 0.20