ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610403000003
ชื่อผลงาน : การควบคุมลูกบอลบนคานแบบฟัซซี่สไลด์ดิ้งโหมด
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายมนัส หมิดหวัง
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 28/11/2556 - 29/11/2556
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20