ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610328000022
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/09/2558 - 31/12/2558
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ : 459-466
ค่าน้ำหนัก : 0.80