ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610403000015
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ที่มีการคัดกรองจริตและให้คำปรึกษา
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นางสิริพร เอี่ยมวิลัย
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 28/11/2556 - 29/11/2556
ฉบับที่ :
เล่มที่ : 439-444
ค่าน้ำหนัก : 0.20