ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610403000043
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเกมออนไลน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้สถานการณ์เสมือน
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายโกวิทย์ ชนะเคน
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 26/12/2556 - 28/12/2556
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20