ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610403000049
ชื่อผลงาน : การพัฒนาเว็บช่วยฝึกอบรมแบบปฏิสัมพันธ์เรื่องระบบหลักประกันและประกันภัยกรณีศึกษาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นางสุชยา เอนกทรัพย์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 28/11/2556 - 29/11/2556
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : 479-489
ค่าน้ำหนัก : 0.20