ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610403000053
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : น.ส.น้ำหนึ่ง ทรัพย์สิน
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2556 - 31/12/2556
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.60