ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610403000060
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสมรรถนะนักฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการผ่านบริการเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายกรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/06/2556 - 30/06/2556
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.80