ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610403000063
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบจำลองระบบเนื้อหาแบบปรับเหมาะสำหรับการเรียนแบบปรับเหมาะเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกัน
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : น.ส.พินันทา ฉัตรวัฒนา
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2556 - 30/06/2556
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : 1-10
ค่าน้ำหนัก : 0.60