ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - อื่นๆ
รหัสผลงาน : 610403000072
ชื่อผลงาน : การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริการและการประสานงานการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เมทริกซ์
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นางวิไลรัตน์ วิสารทวิศิษฎ์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2556 - 31/12/2556
ฉบับที่ : 6
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.40