ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610403000073
ชื่อผลงาน : ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายเสมอ เริงอนันต์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : น.ส.ภริตพร สังข์สะนา
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/09/2556 - 31/12/2556
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.60