ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610403000074
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสำหรับหน่วยการศึกษาเฉพาะทางของกองทัพเรือ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
อาจารย์ที่เข้าร่วม : สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นาวาตรีสุปัญญา จันทร์เพ็ญศรี
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2556 - 31/03/2556
ฉบับที่ : 85
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.60