ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610404000017
ชื่อผลงาน : การพัฒนาโปรแกรมแบบฝึกหัดบนเว็บเรื่องการวิเคราะห์วงจรด้วยวิธีเทวินิน
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6
อาจารย์ที่เข้าร่วม : พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
ยศดนัย วิริยาจาร
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายสิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 28/11/2556 - 29/11/2556
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20