ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610404000021
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของสถานศึกษาผ่านโมบายแอพพลิเคชัน
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายณพงศ์ วรรณพิรุณ
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 28/11/2556 - 29/11/2556
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : 283-288
ค่าน้ำหนัก : 0.20