ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610417000009
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาอาชีพผู้ช่วยช่างยนต์สำหรับสถานประกอบการศูนย์ซ่อมรถยนต์ทั่วไป
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ดร.ประดิษฐ์ เหมือนคิด
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายนภดล กลิ่นทอง
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2555 - 31/12/2555
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.60