ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610328000031
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อสร้างชุดการสอนโดยเน้นกระบวนการวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นางรุ่งทิวา สลากัน
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2558 - 30/09/2558
ฉบับที่ : 95
เล่มที่ : 53-60
ค่าน้ำหนัก : 0.60