ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610417000021
ชื่อผลงาน : การจัดรูปแบบและส่งต่อข้อมูลทาง การแพทย์โดยใช้มาตรฐาน HL 7 Version 3.0 ผ่านเว็บเซอร์วิส
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.นริศร แสงคะนอง
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 06/05/2555 - 06/05/2555
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20