ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610417000022
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร ปกติกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
อาจารย์ที่เข้าร่วม : มานิตย์ สิทธิชัย
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 05/07/2555 - 06/07/2555
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20