ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610417000031
ชื่อผลงาน : ผลการประเมินภาวะทางการยศาสตร์ในการทำความสะอาดมูลแพะของเกษตรกรด้วยเครื่องกวาด
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
บัญชา สัจจาพันธ์
วีรชัย มัฎฐารักษ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : กันตภณ มะหาหมัด
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 05/07/2555 - 06/07/2555
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : 101-106
ค่าน้ำหนัก : 0.20