ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610417000048
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นหลักเน้นทักษะการปฏิบัติงานเรื่องการออกแบบรูปภาพที่ใช้ออกแบบเว็บไซต์
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การสัมมนาทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : ชูศิลป์ ศรีสุข
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 04/04/2555 - 05/04/2555
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20