ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610417000050
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้งานตารางคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นวฤกษ์ จิตรวิบูลย์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 10/04/2555 - 10/04/2555
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20