ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610418000012
ชื่อผลงาน : การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อสอบบนเว็บสำหรับตรวจสอบองค์ความรู้พื้นฐานในการเรียนภายใต้โครงการแคมปัสติวเตอร์ออนไลน์
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นักศึกษาที่เข้าร่วม : เชาวลี ตั้งศิริเสถียร
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 22/03/2555 - 23/03/2555
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20