ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610328000037
ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
นักศึกษาที่เข้าร่วม : น.ส.นฏกร ประมายันต์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2558 - 30/04/2558
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : 58-70
ค่าน้ำหนัก : 0.80