ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610418000020
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนบนระบบเครือข่ายวิชาหลักการเขียนโปรแกรม เรื่องงานเลือกทำและงานทำซ้ำ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 2
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นายวิทวัส ทิพย์สุวรรณ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นรังค์ ตรีธัญญา
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 29/05/2555 - 30/05/2555
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20