ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610418000032
ชื่อผลงาน : การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์- เว็บเควส์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะทางการคิด
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารบรรณศาสตร์ มศว. ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ดร.สรเดช ครุฑจ้อน
กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นางสุทิพย์ เป้งทอง
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2555 - 30/06/2555
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.60