ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610418000047
ชื่อผลงาน : การเรียนรู้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบ u-Learning
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : สิทธิชัย ลายเสมา
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2555 - 30/06/2555
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 121-131
ค่าน้ำหนัก : 0.60