ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610418000048
ชื่อผลงาน : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตบัณฑิต
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายอรรถพล กาญจนพงษ์พร
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2555 - 30/06/2555
ฉบับที่ : 3
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.80