ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ
รหัสผลงาน : 610419000014
ชื่อผลงาน : รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนด้วยโครงงานนิเทศศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิงประจำปี 2555 อิมแพคเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
นักศึกษาที่เข้าร่วม :
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 14/08/2555 - 15/08/2555
ฉบับที่ : -
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.20