ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610419000020
ชื่อผลงาน : ศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่มีต่อการไฟฟ้านครหลวง
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รวีวรรณ ชินะตระกูล
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายเรวัตร ขาวสำอางค์
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/02/2555 - 31/05/2555
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.80