ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610419000022
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดทำแผนพัฒนาครูช่างอุตสาหกรรม
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นักศึกษาที่เข้าร่วม : น.ส.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 02/05/2555 - 31/08/2555
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : -
ค่าน้ำหนัก : 0.80