ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610423000016
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานโดยวิธีการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : น.ส.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/10/2559 - 31/12/2559
ฉบับที่ : 100
เล่มที่ : 33-34
ค่าน้ำหนัก : 0.60