ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610328000046
ชื่อผลงาน : การนำเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริง มาใช้ประกอบสื่อการเรียนรู้บนเทคโนโลยีการ ประมวลผลแบบก้อนเมฆ
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
นักศึกษาที่เข้าร่วม : สุขิตา บุญร่วม
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/05/2558 - 31/08/2558
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 38-44
ค่าน้ำหนัก : 0.60