ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610424000005
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมโปรแกรมฝึกทักษะการวินิจฉัยโรคด้วยการแปลผลภาพทางจุลพยาธิวิทยา ของนักศึกษาแพทย์
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
ทิวาพร เทศสวัสดิวงศ์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : น.ส.สุชาดา เกตุดี
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2559 - 31/12/2559
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 142-150
ค่าน้ำหนัก : 0.80