ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
รหัสผลงาน : 610424000011
ชื่อผลงาน : วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร์โหมดกระแส ด้วยความต้านทานแบบลบโดยใช้ CCCFTAs ที่ควบคุมได้ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : เทพสตรี I-TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายภาณุพงษ์ โพธิ์ศรี
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/01/2559 - 30/06/2559
ฉบับที่ : 1
เล่มที่ : 48-58
ค่าน้ำหนัก : 0.60