ผลงานวิจัย


ระดับผลงาน : วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
รหัสผลงาน : 610426000003
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรระยะสั้น โดยใช้โมดูลฝึกอบรมในการจัดการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อวารสาร/ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่เข้าร่วม : รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นักศึกษาที่เข้าร่วม : นายเรืองแสง ห้าสกุล
วันที่ตีพิมพ์/นำเสนอ : 01/07/2559 - 31/12/2559
ฉบับที่ : 2
เล่มที่ : 52-60
ค่าน้ำหนัก : 0.80